22 lutego 2024

Hrubieszów: Poszukiwany audytor wewnętrzny

Urząd Miasta Hrubieszów ogłosił nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego.

Reklamy

Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:

1) posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

Reklamy

2) posiadanie obywatelstwa polskiego (pod warunkiem znajomości języka polskiego o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.);

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;

6) nieposzlakowana opinia;

7) posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

Dodatkowe wymagania:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych;

2) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych;

3) znajomość standardów kontroli zarządczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do dnia 18 lutego 2022 r.

Pełna treść ogłoszenia o naborze »

­

(źródło: BIP / UM Hrubieszów)


Zobacz też:

Hrubieszów: PUP informuje o planowanych szkoleniach grupowych w roku 2022

Hrubieszów: PUP informuje o planowanych szkoleniach grupowych w roku 2022


LubieHrubie na Instagramie