22 maja 2024

Ogłoszenia UM

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa

Na podstawie art. 11pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejska w Hrubieszowie Uchwały Nr XIV/129/07 z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, polegającej na zmianie przeznaczenia na przeznaczeniu terenu położonego przy ul. Żeromskiego w Hrubieszowie w granicach terenu byłej cegielni „Feliks”, pod lokalizację obiektów handlowych powyżej 400 m2, stacji paliw wraz z obiektami obsługi ruchu drogowego, giełdy rolno – spożywczej, targowicy, bazy sprzętowo – magazynowej, produkcyjnej i zabudowy mieszkaniowej

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany w studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Hrubieszów przy ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 w terminie do 20 grudnia 2007 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
(-) Zbigniew Dolecki

***

Informacja

Burmistrz Miasta Hrubieszowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hrubieszów został wywieszony na okres 21 dni (od dnia 16 listopada 2007 roku do dnia 6 grudnia 2007 roku) wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, położonej w obrębie Śródmieście przy ul. Listopadowej, oznaczonej numerem działki 1002/1 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, upływa z dniem 27 grudnia 2007 roku.

***

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
na podstawie art. 25 i 28 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

I. Rodzaj zadania:

1. Świadczenie usług opiekuńczych przysługujących na podstawie art. 50 ust. 1 – ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), obejmujących teren Miasta Hrubieszów w roku 2008 dla ok. 55 osób.
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie art. 50 ust. 1, ust. 2, ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmujących teren Miasta Hrubieszów w roku 2008 dla ok. 20 osób.

Usługi te mogą być świadczone przez:
1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

II. Wysokość dotacji na realizację zadań:

1. Usługi opiekuńcze – 178 010 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć zł).
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 134 000 zł (sto trzydzieści cztery tysiące zł).

III. Warunki przyznawania dotacji

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005r. Nr 44, poz. 427) i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.:
2. Planowana ilość osób do objęcia usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz wysokość dotacji może ulec zmianom w zależności od faktycznych potrzeb.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Miasta Hrubieszów, w domu klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.

V. Termin składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 18 grudnia 2007r.
do godz. 900 w pokoju nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 15, 22-500 Hrubieszów lub drogą pocztową, w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem KONKURS OFERT.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 18 grudnia 2007r. o godz. 1000 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w pokoju Nr 1.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę (osoby) statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.
3. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.
4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.
6. Zasadnicze kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) najniższa cena 1 godz. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
2) doświadczenie w realizacji pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
7. Oferty opiniowane będą przez zespół opiniujący powołany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.
8. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego.
9. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005r. Nr 44 poz. 427). Wzór oferty jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. 3-go Maja 15 w pokoju nr 1 w godz. 730 – 1530.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (084) 696 55 60 u Zastępcy Kierownika MOPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów.