13 lipca 2024

Hrubieszów: Ubyło kolejnych 413 mieszkańców!

Według przygotowanego przez urząd miasta „Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022” – w roku ubiegłym w Hrubieszowie ubyło 413 mieszkańców.

Reklamy

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku miasto zamieszkiwane było przez 16 369 osób, w tym na pobyt stały zameldowanych było 16 164 osób, a na pobyt czasowy 205 osób.

Ludność miasta Hrubieszowa w latach 2018-2022 przedstawia poniższa tabela.

Reklamy

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano postępujący spadek liczby ludności miasta. W ostatnim roku liczba ludności zmalała o 2,5 % w porównaniu z 2021 rokiem, zmalała też o 7,7 % na przestrzeni ostatnich 5 lat (od 2018 do 2022 ubytek 1 366 osób, por. tabela 1).

Podstawowym przekrojem pozwalającym badać strukturę ludności jest płeć. Biorąc pod uwagę udział mężczyzn i kobiet w ogólnej liczbie ludności, okazuje się, że w skali całej populacji miasta Hrubieszów większość stanowią kobiety. Na koniec 2022 roku liczba kobiet wyniosła 8 662 (co stanowi 53% populacji), zaś mężczyzn 7 707 (47 % populacji).

Reklamy

W ostatnich latach znaczący wpływ na zmiany w liczbie ludności na terenie kraju ma przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie. Z danych za 2022 r. opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w Polsce po raz kolejny odnotowano więcej zgonów niż urodzeń.

Liczba urodzeń żywych w roku 2022 dla m. Hrubieszów wyniosła 84 i była mniejsza o 8,7% w porównaniu z rokiem 2020 (92), była to też wartość najniższa w analizowanym przedziale czasowym (2018–2022). W odstępie pięcioletnim w 2022 roku urodziło się o 33,8 % mniej dzieci niż w 2018 roku (-46).

W roku 2022 zmarło 243 mieszkańców m. Hrubieszów i jest to spadek w porównaniu z 2021 rokiem o 10,7% (mniej o 29 osób), natomiast w porównaniu z rokiem 2018 (177 zgonów) jest to wzrost o 37% (+66 osób).

Przyrost naturalny to różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna – odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy o ubytku naturalnym.

W Hrubieszowie na koniec 2022 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny, tj. o 162 mniej urodzeń niż zgonów (wskaźnikowo w 2022 r. na 1 tys. ludności Hrubieszowa ubyło 10 osób).

Struktura ludności to także ilustracja demograficzna uwzględniająca cechę taką jak wiek.
Ekonomiczne grupy wieku ludności to grupy ludności uporządkowane ze względu na wiek zdolności do
pracy, wśród których wyróżnia się:

  • wiek przedprodukcyjny obejmujący okres od urodzenia do 17 r.ż.,
  • wiek produkcyjny – osoby od 18 do 59 r.ż. w przypadku kobiet i do 64 r.ż. dla mężczyzn,
  • wiek poprodukcyjny – to moment, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową; dla
    mężczyzn jest to 65, dla kobiet 60 lat.

Przedziały wiekowe w statystyce publicznej zostały określone niezależnie od wieku emerytalnego ustawowo określonego w prawie. Dane dla Hrubieszowa zostały przedstawione w tabeli 6.

Jak wynika z powyższej tabeli niepokojącym zjawiskiem w Hrubieszowie jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa. W mieście stale przybywa osób w wieku poprodukcyjnym.


Więcej informacji w raporcie:

Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022

źródło: BIP / UM Hrubieszów


Zobacz też:

Hrubieszów: W 2021 roku ubyło 450 mieszkańców miasta!!!

Hrubieszów: W 2021 roku ubyło 450 mieszkańców miasta!!!


Zerknij na Instagram →