Hrubieszów: Uchwalono nowe stawki dopłat do taryfy za wodę i ścieki

Na ostatniej sesji miejscy radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Reklamy

 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków( Dz. U. 2018 r., poz.1152 z późn. zm.), przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat na podstawie niezbędnych przychodów, po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.

Taryfy powyższe organ regulacyjny (art.27a ust.1 cytowanej powyżej ustawy) tj. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdza w drodze decyzji.

Z  kolei w  myśl art. 24 ust. 6 ustawy, rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie Decyzją LU.RET.070.1.51.2018.PW z dnia 04.06.2018 r., po ocenie wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie zatwierdził ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesiąca, różnicując wysokość stawek w okresach od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca oraz od 25 do 36 miesiąca.

Miesięczna dopłata Gminy Miejskiej Hrubieszów wynosiła 34261,74 zł wg stawek opłaty przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr LV/414/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., czyli:

1. Gotowość urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych – 0,60 zł + 8%VAT.

2. Odczyt i rozliczenie- 6,93 zł +8% VAT.

3. Odczyt i rozliczenie wody- 6,93 zł +8% VAT.

4. Odczyt i rozliczenie ścieków- 6,93 zł +8% VAT.

Miesięczna dopłata Gminy Miejskiej Hrubieszów będzie wynosiła 34735,87 zł wg nowych stawek, czyli wzrośnie o ok. 500 zł miesięcznie co w ciągu 12 m-cy stanowić będzie kwotę ok. 6 000 zł.

 

UCHWAŁA NR IX/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

(źródło: UM Hrubieszów)