22 lipca 2024

Hrubieszów: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W budżecie Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2019 zaplanowano na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe kwotę 1 349 618 zł.

Reklamy

 

W czasie ostatniej sesji, hrubieszowskim radnym przedstawione zostało sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

 

Współpraca finansowa Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. realizowana była:

Reklamy

 

W formie powierzenia im realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert.

Współpraca realizowana była w następujących obszarach określonych w § 3 Programu:

Reklamy

– wspieranie i upowszechnianie kultury oraz kultury fizycznej i sportu;

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podst. art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) wsparcie finansowe otrzymały organizacje:

– Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów;

– Stowarzyszenie „Amazonki”;

– Polski Związek Niewidomych.

 

W budżecie Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2019 zaplanowano na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art, 3 ust. 3 cytowanej ustawy, kwotę 1 349 618 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych).

 

Szczegóły wydatkowania tych pieniędzy w dokumencie:

>> SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2019