Hrubieszowski szpital otrzyma ponad 4,5 mln dofinansowania

19 października Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia „Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych w województwie lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych”.

Reklamy

 

Dofinasowanie w ramach konkursu otrzyma 17 projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinasowania ponad 82 mln zł (całkowite dofinasowanie: 82 808 794,43 zł, dofinasowanie z EFRR: 82 389 409,43 zł).

Szpitale powiatowe zapewniają dostęp do oddziałów szpitalnych na 84% obszaru terytorialnego województwa lubelskiego – pacjenci w pierwszej kolejności korzystają z opieki medycznej najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Reklamy

Dążąc do zwiększenia dostępności, skuteczności, komfortu i bezpieczeństwa leczenia w szpitalach powiatowych, które swoim zasięgiem obejmują obszar zamieszkiwany przez około 2 mln, Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WL ogłosił konkurs realizację projektów mających na celu zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie.

Konkurs został skierowany do podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe albo instytucje gospodarki budżetowej, przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 18291447, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej) ujętych w ramach przedsięwzięcia „Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych”.

Niniejszy konkurs ogłoszony został 29 listopada 2017 r. Wnioski składać można było w okresie: 29.12.2017 r. – 16.02.2018 r. Na dofinasowanie projektów przeznaczono ponad 90 mln zł (94 768 926,16 zł, w tym EFRR 85 280 193,17 PLN i BP 9 488 732,99 PLN).

Wsparcie mogły uzyskać,na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper, projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo – budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

Wsparcie infrastruktury zdrowotnej pozwoli na poprawę jakości, zwiększenie dostępności i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych w dostępie do specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej. Działania te będą również służyć poprawie systemu diagnostyki, pozwolą na wcześniejsze wykrywanie stanów chorobowych, skracając okres absencji związanej z procesem leczenia i rekonwalescencji. 

 

Projekt hrubieszowskiego szpitala:

Miejsce w rankingu / Tytuł projektu / Nazwa wnioskodawcy / Wartość ogółem [zł] / Wnioskowane dofinasowanie [zł] / Wnioskowane dofinansowanie z EFRR [zł] / Wynik oceny merytorycznej [pkt]

11 / Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie / Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie / 7 102 034,00 / 4 584 477,15 / 4 584 477,15 / 61,50

 

Pełna lista rankingowa >>

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego