II Posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej

W poniedziałek 20 kwietnia odbyło się II posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej.

Reklamy


Rada uchwaliła Regulamin oraz harmonogram swojej pracy, a także składkę członkowską w wysokości 10 zł. kwartalnie.

Dyskutowano o koncepcji wydobycia hrubieszowskich złóż torfu, zainteresowania tematem potencjalnych inwestorów – szczególnie, że projekt ten mółby się wiązać z zagospodarowaniem terenów powydobywczych i utowrzeniem na nich zalewu.

Reklamy

Poruszono również tematy hrubieszowskich podziemi, a także Grodów Czerwieńskich w kontekście atrakcji turystycznych regionu.

Głównym tematem obrad, oprócz spraw związanych z bieżącą działalnością Rady, było przedstawienie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w RPO Województwa Lubelskiego w nowej perspektywie finansowej UE.

W posiedzeniu na zaproszenie Burmistrza Tomasza Zająca wziął udział Artur Habza, Dyrektor Wydziału Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który przedstawił prezentację na temat aktualnego i planowanego wspierania przedsiębiorców i eksporterów z województwa lubelskiego oraz sposobów i form pozyskiwania inwestorów.

Urząd Marszałkowski we współpracy z firmą doradczą PwC realizuje projekt, którego celem jest zbudowanie spójnego modelu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, a także opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć z zakresu marketingu regionalnego, ukierunkowanego zwłaszcza na kreowanie dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych.

Najważniejsze działania projektu to:

– organizacja kampanii promocyjnej województwa lubelskiego w kraju i za granicą,

– organizacja zagranicznych wyjazdów dla przedsiębiorców na targi i misje biznesowe,

– organizacja misji inwestycyjnych dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego oraz seminariów, konferencji i forów.

Dyrektor Artur Habza omówił ponadto Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, którego łączne środki wynoszą ponad 2,6 mld euro.

W jego ramach przewidziane jest bezzwrotne finansowanie projektów w formie zaliczki/refundacji, jak również finansowanie zwrotne za pośrednictwem instrumentów finansowych.

Drugim prelegentem był Adolf Wituch z zamojskiej firmy Doradztwo i Reklama, zajmującej się od kilkunastu lat kompleksową obsługą sektora publicznego i prywatnego w zakresie aplikowania o fundusze zewnętrzne z różnych źródeł, w tym przede wszystkim z Unii Europejskiej.

Przybliżył on zebranym procedury i preferencje obowiązujące w procesie aplikowania o środki unijne, zwracając szczególną uwagę na dodatkowe punktowanie projektów trwałych oraz tworzących nowe miejsca pracy.

Podkreślił ponadto, że zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 20114-2020 (SZOOP), najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców są: 

-1 Oś Priorytetowa Badania i innowacje – 100 416 755 euro

– 3 Oś priorytetowa – Konkurencyjność przedsiębiorstw – 291 639 451 euro,

– 10 Oś priorytetowa – Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 55 943 406 euro.źródło i fot. UM Hrubieszów