28 września 2023

Ile wynosi kara za niezapłacony podatek od nieruchomości?

Spóźnienie z zapłatą podatku od nieruchomości wiąże się z konsekwencjami. Wbrew pozorom, nie zawsze są to wyłącznie odsetki. W niektórych przypadkach bowiem kara za niezapłacony podatek od nieruchomości może też wiązać się z niedopełnieniem ważnych formalności. Sprawdź, co na ten temat wskazują aktualne przepisy.

Reklamy

Jaka kara za niezapłacony podatek od nieruchomości?

Jeśli nieruchomość została zgłoszona do urzędu gminy za pomocą informacji IN-1 lub deklaracji DN-1, wysokość podatku i terminy jego płatności są znane podatnikowi. Spóźnienie z zapłatą daniny wiąże się nałożeniem odsetek ustawowych.

W 2023 r. odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 16,5% w skali roku. Czym dłuższy okres zalegania z płatnością, tym poważniejsze konsekwencje finansowe.

Reklamy

Uwaga! Osoby fizyczne o wysokości podatku do zapłaty dowiadują się z decyzji ustalającej wymiar zobowiązania podatkowego, doręczonej przez urząd miasta lub gminy. Pierwsza rata płatności przypada 15 marca. Zdarza się jednak, że decyzja zostanie dostarczona po tym terminie. W takich okolicznościach zastosowanie ma art. 47 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Wskazuje on, że termin płatności podatku powinien wynosić 14 dni od daty doręczenia decyzji. Kara za niezapłacony podatek od nieruchomości nie będzie obowiązywała, jeśli zapłacisz podatek po terminie ze względu na późno dostarczoną decyzję.

Kara za niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania

Osobą kategorią wykroczeń jest niezłożenie w terminie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1 składany przez osoby fizyczne) lub deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1 składany przez osoby prawne). Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nowy właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz nieruchomości ma na to 14 dni, licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. Dodatkowo osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej druk DN-1 muszą składać do końca stycznia każdego roku.

Reklamy

Kara za niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania może być różna w zależności od statusu posiadacza gruntu lub budynku. W przypadku osób prawnych zastosowanie mają przepisy Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu deklaracji, a co za tym idzie narażenie podatku na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności lub obu tym karom łącznie.

W przypadku osób fizycznych należy wziąć pod uwagę art. 80 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem, niezłożenie wymaganej informacji podatkowej w terminie grozi karą grzywny do 120 stawek dziennych. Stawka dzienna w 2023 r. wynosi od116,33 zł do 46 532 zł.

Kiedy przedawnia się obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Jeśli decyzja o wymiarze podatku zostanie dostarczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym postał obowiązek podatkowy, zobowiązanie nie powstanie. Taki podatnik nie podlega karze grzywny. Jeśli jednak w ogóle nie złożył informacji IN-1, przedawnienie nastąpi dopiero po 5 latach.

Warto przy tym pamiętać, że można wiele zrobić, by uniknąć kary za niezapłacony podatek od nieruchomości lub zmniejszyć jej wymiar. Podatnik może złożyć tzw. czynny żal, w którym uzasadnia swoje spóźnienie i wnioskuje o niewyciąganie konsekwencji. Oczywiście skuteczność czynnego żalu zależy od tego, czy dopełniliśmy zapomnianych formalności i uregulowaliśmy zaległy podatek.


tekst i fot. mat. partnera