Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów w roku szkolnym 2019/2020. Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Na sesji w dniu 28 października radni miejscy przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok szkolny 2019/2020. Przedstawiono w niej m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty hrubieszowskich podstawówek w roku 2020.

Reklamy

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów zakończyło się wprowadzanie zmian organizacyjnych związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty. Od 1 września 2019 r. wygaszono ostatecznie kształcenie w ostatnich klasach dotychczasowego gimnazjum, a w życie weszły zapisy uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie nr VII/56/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów. Szczegółową analizę skutków wprowadzenia reformy oświatowej zawarto w rozdziale
„XII. Podsumowanie i wnioski”.

2. W roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich miejskich szkołach podstawowych po raz kolejny przeprowadzono nabór do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich (łącznie 3 oddziały, liczba miejsc – 75). Na skutek tej decyzji znaczna liczba dzieci obowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego znalazła się w w/w oddziałach, co pozwoliło na zabezpieczenie większej liczby miejsc (dla dzieci w wieku 3 – 5 lat) w przedszkolach miejskich.

3. W odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie podjęto decyzję o uruchomieniu – od dnia 1 września 2019 r. w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Hrubieszowie – dodatkowego oddziału dla dzieci 3-letnich.

4. W wyniku działań, o których mowa w pkt. 2 i 3 – wszystkie dzieci, które w 2019 roku brały udział w procesie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów, miały zapewnioną możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

5. W dniu 2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie dokonano otwarcia pracowni biologicznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wyposażenie nowo powstałej pracowni (o wartości 35 000 zł) zostało zakupione ze środków stanowiących nagrodę w Konkursie „25 na piątkę z plusem”. Szkoła Podstawowa Nr 2 uzyskała tytuł laureata konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, polegającego na stworzeniu przez uczniów Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów krótkiego filmu, ukazującego w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska.

6. 5 września 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych. W skład kompleksu wchodzą: duże boisko wielofunkcyjne, małe boisko wielofunkcyjne i boisko do badmintona. Boiska wyposażone są w dwa komplety do piłki siatkowej, dwie bramki do piłki ręcznej, komplet do badmintona i komplet do tenisa ziemnego. Ponadto kompleks zawiera bieżnię prostą 4-torową o długości 60 m, skocznię do skoku w dal, siłownię zewnętrzną i boisko do ringo. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 922 530,50 zł, z czego 568 600 zł pochodziło z dofinansowania udzielonego przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

7. W związku z podejmowanymi na terenie całego kraju działaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, a także w odpowiedzi na decyzje Ministra Edukacji Narodowej – w okresie od 12 marca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. miejskie szkoły i przedszkola funkcjonowały w sposób ograniczony, realizując zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji pracy poszczególnych jednostek w tym okresie przedstawiono w rozdziale „XI. Działalność szkół i przedszkoli miejskich w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty”.

8. W odpowiedzi na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło programy „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”. W ramach w/w programów Miasto Hrubieszów uzyskało granty na łączną kwotę 144 962,50 zł, co pozwoliło na zakup 58 szt. laptopów przeznaczonych do prowadzenia tzw. „nauki zdalnej”.

9. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Gmina Miejska Hrubieszów uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł (przy udziale własnym – 3 000 zł) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie.

10. W ramach Modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek o udzielenie wsparcia Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów finansowego w kwocie 139 700,00 zł (przy udziale własnym – 35 092,10 zł), z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych. Wsparcia nie uzyskano. Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowy program będzie realizowany w latach 2019 – 2023 planowane jest ponowne złożenie wniosku.

11. W ramach 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gmina Miejska Hrubieszów uzyskała dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w wysokości 13 428 zł.

12. Z dniem 10 maja 2020 r. (w związku ze złożoną rezygnacją z zajmowanego stanowiska) odwołano dotychczasowego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie. Jednocześnie – na mocy Zarządzenia Nr 285/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 6 maja 2020 r. – na okres od 11 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. obowiązki dyrektora powierzono dotychczasowemu wicedyrektorowi szkoły – Panu Marcinowi Mróz.

13. Od dnia 1 września 2019 r. na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów obowiązuje nowy regulamin udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (przyjęty przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwałą nr X/92/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.).

14. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Hrubieszowie uchwałami: nr VI/42/2019 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz nr VI/43/2019 w sprawie ustalenia zasad przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa – w czerwcu 2020 r. przedmiotowe stypendium zostało przyznane po raz pierwszy w oparciu o nowy regulamin.

15. Od dnia 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów obowiązuje nowy regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Hrubieszów (podstawa prawna: uchwała nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 listopada 2019 r.).

16. Po przeprowadzeniu analizy poniesionych w roku 2019 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli stwierdzono, że w szkołach i przedszkolach Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów osiągnięto ustawowo określone wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Czynniki, które wpłynęły na ten fakt to przede wszystkim: wydatki poniesione na nieperiodyczne i jednorazowe składniki wynagrodzenia (w szczególności: nagrody jubileuszowe oraz różnego rodzaju odprawy), znaczne zwiększenie wysokości dodatku dla nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy klasy i opiekujących się oddziałem przedszkolnym oraz prowadzona stopniowo optymalizacja struktury zatrudnienia. Należy również zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich lat – na skutek nie osiągania określonych ustawowo wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – wypłacany przez Miasto Hrubieszów jednorazowy dodatek uzupełniający zwiększał się corocznie w sposób znaczący (w okresie od 2016 r. do 2019 r. – wzrost o 329 %).

Więcej w

» Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok szkolny 2019/2020


Poniżej wyniki egzaminu ósmoklasisty w hrubieszowskich podstawówkach.