IV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Na dzień 29 sierpnia 2007 r. na godz. 10:00 zwołano IV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów, przy ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1.

Reklamy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego miasta Hrubieszowa na lata 2007-2015.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Miejskiej na lata 2007-2010.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie opinii w związku z wszczęciem procesu przekształcenia Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu polegającego na likwidacji Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Hrubieszowie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z obiektami oczyszczalni po modernizacji na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na nabycie nieruchomości lokalowej.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.