Jubileusz 50-lecia TRH

Hrubieszów

Reklamy

Zarząd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zaprasza na uroczystości Jubileuszu 50-lecia Towarzystwa, które odbędą się w niedzielę 17.10.2010 r. według poniżej podanego programu.

Program obchodów:

11.30 – Msza święta w Kościele p.w. św. .Mikołaja w Hrubieszowie
13.00 – Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej w Sali widowiskowej HDK
14.00 – Otwarcie wystawy 50-lecia Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego w salach Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
15.00 – Uroczystość Jubileuszowa 50-lecia TRH, w sali konferencyjnej Hrubieszowskiego Domu Kultury
– Otwarcie obrad
– Okolicznościowe wystąpienie pr. TRH J. Krzyżewskiego
– Wręczenie odznaczeń i dyplomów
– Wystąpienie zaproszonych gości
– Dyskusja
– Zamknięcie obrad

Trochę historii…

I Walny Zjazd TRH 28 IV 1961 r. odbył się w lokalu (w tzw. Baraku) SP nr 1 w Hrubieszowie, wówczas mającą swoją siedzibę przy ulicy Żeromskiego 29, uczestniczyło w nim 115 członków. Otwarcia Zjazdu dokonał p. Roman Kuśmicki (przew. Prezydium PRN w Hrubieszowie). Przewodniczącym zjazdu został p. Czesław Tylus, sekretarzem Eugeniusz Tokarczuk (kier. SP w Dziekanowie). Do Prezydium Zjazdu powołano: Jana Stojko (Inspektor Szkolny), Bronisława symanowicza z Dziekanowa i Teresę Majewską nauczycielkę z Hrubieszowa. Do Komisji Wnioskowej wybrano: Kazimierza Iwaniuka, Zofię Stojek, Remigiusza Jaroszyńskiego. Do Komisji Skrutacyjnej weszli: Apolinary Bartoszka, Henryk Kucharski i Franciszek Lipko. Wybory przeprowadzono w systemie tajnym.

Oczytania statutu, projektu pracy na r. 1961 oraz projekt budżetu dokonał p. Wincenty Piątak, były w tych tematach uzupełnienia przez Józefa Tuczapskiego, Józefa Hufnala (nl SP w Strzyżowie), Józefa Domańskiego (nl SP 3 Hr.), Kazimierza Szkudzińskiego (dyr. ZSMR Hr.), S. Gajewskiego ( chałupnik z Czyżowic), Pawła Gajewskiego (twórca kilimów i obrazów), Jana Stojka.

W wyniku głosowania do Zarządu weszli:
Wiktor Domaradzki (członek), Piotr Kisielewicz (członek), Kazimierz Kulikowski (przewodniczący), Teresa Lewczuk (skarbnik), Irena Lipnicka (członek), Wincenty Piątak (sekretarz), Kazimierz Szkudziński (członek), Hipolit Zacharczuk (członek), Teofil Zieliński (z-ca przewodniczącego), na zastępców członków: Jan Gajewski, Marian Lokajczyk, Zbigniew Tkaczuk.

Komisja Rewizyjna: Feliks Popek (czł.), Eugeniusz Tokarczuk (przewodniczący), Józef Ufnal (czł.), na zastępców członków Komisji wybrano: Józefa Hana, Czesława Tylusa.

Sąd Koleżeński: Władysław Kossowski (czł.), Jan Stojek (przew.), Bronisław Szymonowicz (czł.).

Walny Zjazd przyznał godność honorowych członków: Pawłowi Dąbkowi – Przew. Prezydium Woj. Rady Narodowej w Lublinie, posłowi „Ziemi Hrubieszowskiej” na Sejm PRL oraz Władysławowi Kozdrze I Sekretarzowi KW PZPR w Lublinie, Godność Honorowego Przewodniczącego Zarządu TRH przyznano Romanowi Kuśmickiemu przew. Prezydium PRN w Hr. Podczas Zjazdu ustalono wysokość składek członkowskich, przedstawiono wydatki. Kol. R. Jaroszyński odczytał wnioski. Protokołowała p. Teresa Lewczuk.

Wnioski, m.in.:
– Zbieranie, rejestrowanie i zabezpieczanie znajdujących się w powiecie wartości muzealnych przy równoczesnych staraniach o lokal na Muzeum Ziemi Hrubieszowskiej.
– Nawiązanie kontaktów z ekipami wykopaliskowymi pracującymi w powiecie.
– Popularyzowanie opracowań monograficznych, których autorami są ludzie naszego powiatu, względnie dotyczą powiatu hrubieszowskiego.
– Wydać pocztówki z zabytkami powiatu.
– Prowadzić kronikę Towarzystwa.
– Ustalić jednolitą składkę członkowską.

Dnia 9 V 1961 r., podczas posiedzenia ukonstytuował się Zarząd itp. Oraz powołano Zarządy sekcji TRH:
– sekcja imprez: prz. Wiktor Domaradzki, czł. Irena Lipnicka, Zbigniew Tkaczuk, Hipolit Zacharczuk,
– sekcja publikacji: przew. Eugeniusz Tokarczuk, czł.: Paulina Gierczyk, K. Kulikowski, W. Piątak, Teofil Zieliński,
– sekcja Muzealna: prz. P. Kisielewicz, czł. Stefan Kosiuk, Jan Czyżowski, Ignacy Panek, Józef Tuczapski,
– sekcja ogólna: prz. Józef Ufnal, czł. Franciszek Malicki, Józef Ulidowski

10 V 1961 r. podczas zebrania poinformowano, że:
– założono kancelarię Towarzystwa,
– dokonano otwarcia konta w GKS Hrubieszów,
– otwarto skrytkę pocztową,
– dokonano druku: legitymacji członkowskich, znaczków do opłaty składek, okładek biuletynu, formularzy korespondencyjnych.

Na wniosek kol. W. Piątaka postanowiono założyć Bibliotekę TRH oraz archiwum.
Stan członków TRH wynosił 243.
Pierwszy adres do korespondencji, to:
Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, Hrubieszów 1, skr. poczt. 5.
Koszt Biuletynu 8 zł.

***

Na podstawie Biuletynu nr 1/1961 oraz książki 10-lecie TRH opracowanej przez Wincentego Piątaka

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)