Kandydaci GPG

Kandydaci do Rady Powiatu i Rady Miasta Komitetu Wyborczego Wyborców „Gospodarka Praca Godność”.

Reklamy

***

GPG

www.gpg.hrubie.pl »

Różni nas wiele… światopogląd, wartości i ideały, status… a nawet wiek! Ale łączy jedno – mieszkamy w Hrubieszowie, kochamy to miasto i chcemy dołożyć wszelkich starań, aby mogło się rozwijać dla dobra nas samych, naszych dzieci i wnuków.

Posiadamy jasno określone cele, do których realizacji chcemy w naszej społecznej pracy dążyć i których realizację uważamy za konieczną.

Jesteśmy przekonani, że jest nas wielu… Rozmawiamy na rodzinnych imprezach, w trakcie towarzyskich spotkań, a także zwyczajnie na ulicy… O tym, że nie jest dobrze, że Nasze Miasto stoi w miejscu, a inne dawno go już wyprzedziły. O tym, że pustoszeje i nie ma w nim pracy. Że grozi mu całkowita degradacja! I czujemy własną bezsilność – bo cóż MY możemy zmienić?

Ale możemy wiele, bo 21 listopada WSZYSTKO zależy od NAS. Idźmy więc do wyborów i oddajmy swój głos!

Nie mamy zamiaru agitować, byście oddali go na nas… Prosimy jednak o jedno – pomyślcie nad swoim wyborem i dokonajcie go zgodnie z własnym sumieniem i w imię dobra Waszego rodzinnego miasta, Was samych oraz przyszłości Waszych dzieci.

***

NASZE CELE:

Jawność prac Urzędu Miasta, Rady Miasta i miejskich komisji, informowanie o nich społeczeństwa
– udostępnienie w Internecie zapisu audio z posiedzeń Rady Miasta i miejskich komisji
– publikowanie informacji o wynikach głosowania radnych w telewizji kablowej i Internecie
– społeczne konsultacje projektów inwestycyjnych oraz nowych koncepcji urbanizacyjnych
– informowanie społeczeństwa miasta o podejmowanych decyzjach inwestycyjnych, w tym również o zaciąganiu kredytów
– ujawnienie kosztów utrzymania Urzędu Miasta i placówek mu podległych oraz szczegółów wydatków budżetowych

Współpraca i solidarność
– poprawa skuteczności w pozyskiwaniu środków UE na inwestycje poprzez współdziałanie różnych jednostek i instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych
– budowanie pozapolitycznej współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz gminami powiatu w kierunku tworzenia koalicji na rzecz wspólnego rozwoju Hrubieszowszczyzny i efektywnego pozyskiwania funduszy i dotacji
– tworzenie powiatowego i ponadpowiatowego lobbingu na rzecz miasta Hrubieszowa
– poprawa przepływu informacji między samorządami Hrubieszowszczyzny, współpraca z lokalnymi grupami działania, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi, koordynacja oraz wsparcie ich działań
– współpraca miasta z gminami w celu wypracowania kompromisu w sprawie finansowania miejsc przedszkolnych dla dzieci osób zamieszkałych poza miastem, a w mieście pracujących

Stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej
– tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zachęcanie do inwestycji firm produkcyjnych, zwłaszcza związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym i nowymi technologiami
– zbudowanie oferty inwestycyjnej dla firm ukierunkowanych na handel z sąsiadami zza wschodniej granic
– promocja miejskiej oferty inwestycyjnej poprzez Internet, grupę lobbingową, a także kontakty interpersonalne

Efektywność
– poprawa efektywności pracy jednostek i instytucji samorządowych
– restrukturyzacja instytucji podległych miastu, w tym w szczególności ZEC, MSD, HOSiR i MPGKiM
– reforma systemu administracji Urzędu Miasta

Realizm i pragmatyzm
– zbudowanie długofalowej strategii rozwoju miasta i powiatu w oparciu o możliwości, jakie daje jego położenie geograficzne
– planowanie jedynie inwestycji możliwych do zrealizowania
– pisanie wielu programów unijnych w celu maksymalizacji wyników przyznawania dotacji
– programowanie na podstawie wnikliwej analizy priorytetów UE – zwiększanie tym samym prawdopodobieństwa przyznania środków
– pragmatyzm polityczny – podjęcie wszelkich możliwych działań ponad podziałami politycznymi w celu wsparcia jednego kandydata na posła RP z Ziemi Hrubieszowskiej w wyborach parlamentarnych 2011

Przyjazne Miasto
– stworzenie spójnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Hrubieszowa, ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów historycznych, ale również zmieniających się warunków cywilizacyjnych (budowa parkingów, rozbudowa infrastruktury dróg, kanalizacji, gazyfikacji)
– rozbudowa w oparciu o środki pomocowe UE infrastruktury edukacyjno-kulturalno-sportowej, w tym budowa boisk z programu Orlik 2012 oraz basenu miejskiego
– obniżenie kosztów centralnego ogrzewania, wody i ścieków poprzez restrukturyzację zakładów je dostarczających, jak również poszukiwanie i wdrażanie technologi alternatywnych
– racjonalizacja wysokości i struktury miejskich podatków
– podniesienie poziomu kompetencji i kultury osobistej urzędników poprzez szkolenia, w tym również w zakresie komunikacji międzyludzkiej
– poprawienie stanu przystosowania urzędów i instytucji do obsługi osób niepełnosprawnych
– stworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego
– współpraca z policją, strażą pożarną i innymi służbami mundurowymi w celu poprawienia bezpieczeństwa w mieście, wdrożenie systemu monitoringu
– otwarcie w mieście wyższej uczelni
– wsparcie inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
– działania na rzecz poszerzenia dostępu do Internetu
– podniesienie poziomu sportu, w tym również poprzez współpracę klubów sportowych ze szkołami wszystkich szczebli
– aktywizacja mieszkańców do współpracy dla dobra społeczności lokalnej i miasta

Marketing Turystyka i Prestiż
– skuteczne zarządzanie informacją dotyczącą zarówno walorów gospodarczych, jak i turystycznych
– budowa marki „Hrubieszów” i „Hrubieszowszczyzna”, a także wsparcie istniejących produktów turystycznych i historycznych, m.in. takich jak: „Sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej”, „Gocka Chata”, „Grody Czerwieńskie”
– wykorzystanie osób przyjaznych Hrubieszowszczyźnie do celów „marketingu szeptanego”
– stworzenie rezerwy budżetowej na reprezentowanie miasta przez dzieci i młodzież w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych

***

Od redakcji:
Portal LubieHrubie publikuje informacje o komitetach wyborczych oraz sylwetki kandydatów na samorządowców jedynie na ich własne życzenie.