20 lipca 2024

Stypendia szkolne

Informacja dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie miasta Hrubieszowa, zainteresowanych uzyskaniem stypendium szkolnego w roku szkolnym 2011/2012.

Reklamy

W dniach od 1 do 15 września br. (słuchacze kolegiów mogą składać wnioski do dnia 15 października br.) w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie, Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 wraz z wymaganymi załącznikami.

Reklamy

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły

Reklamy

Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Hrubieszowa, w rodzinie których dochód netto na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekroczył kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj. 351 zł.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny ucznia, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do dochodu wlicza się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, wynagrodzenia za pracę dorywczą, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, renty, emerytury, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy).

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych udzielane są w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Hrubieszowie ul. 3 Maja 15, tel. 84 696 23 80 wew. 51,
e-mail: oswiata@miasto.hrubieszow.pl

Do pobrania

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendium szkolne »

Wzór oświadczenia o dochodach »