23 września 2023

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego edycja I

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu niekonkurencyjnego pt.: „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego edycja I”.

Reklamy

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu niekonkurencyjnego pt.: 
„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego edycja I”
 w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2023 r. – 30.06.2024 r.

CEL PROJEKTU:

Reklamy

Zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie poprzez skuteczną aktywizację zawodową – w szczególności zwiększenie, nabycie lub zmianę kwalifikacji, kompetencji/umiejętności, zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców.

GRUPA DOCELOWA:

Reklamy

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat należących do kategorii NEET, osób w wieku 55 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kompetencjach, osób z niepełnosprawnościami oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Projekt skierowany jest do osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie oraz do osób z krajów trzecich, osób obcego pochodzenia, osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, oraz osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zapewni także możliwość skorzystania ze wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego, realizowanych ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w Priorytecie VIII Zwiększenie spójności społecznej.

Wsparcie w projekcie jest udzielane zgodnie z założeniami Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu osoby młode otrzymają dobrej jakości ofertę pracy, kontynuacji edukacji, stażu lub praktyk zawodowych.

W ramach projektu osobom bezrobotnym zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania. Ponadto w ramach projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać z usługi pośrednictwa pracy lub z usługi poradnictwa zawodowego.

REKRUTACJA:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły.

Działania w projekcie prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn.

FORMY POMOCY W RAMACH PROJEKTU:

  • Staże
  • Szkolenia
  • Bony na zasiedlenie
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – na poziomie co najmniej 30%, tj. 132 osoby
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – na poziomie co najmniej 80%, tj. 76 osób
  • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS+ środków na podjęcie działalności gospodarczej – co najmniej 37 osób.

PROJEKT ZAKŁADA OBJĘCIE WSPARCIEM 439 OSÓB BEZROBOTNYCH

WARTOŚĆ PROJEKTU – 6 399 207,08 zł

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Leśmiana 11, 22-500 Hrubieszów

Godziny pracy: 7.30 – 15.30, tel. 84 696 26 91, 84 535 30 54, fax 84 696 26 92,

e-mail: sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl, www.hrubieszow.praca.gov.pl

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektu można uzyskać u doradców klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie.


Artykuł płatny – tekst, grafika – nadesłane


Zobacz też:

Hrubieszów: Oferty pracy na dzień 20.06.2023

Hrubieszów: Oferty pracy na dzień 20.06.2023


Zerknij na Instagram →