Konkurs fotograficzny „Wiosna w Staszicu”

Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie ogłasza konkurs fotograficzny skierowany do wszystkich uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Staszica.

Reklamy

Wreszcie zawitała do nas prawdziwa wiosna. Każdy uczeń, który interesuje się fotografią oraz rejestrowaniem ciekawych rzeczy i wydarzeń ma szansę podzielić się własnymi obserwacjami, a przy okazji sprawdzić swoje umiejętności. W związku z powyższym ogłaszamy konkurs fotograficzny skierowany do wszystkich uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Staszica. 


Zapoznaj się z regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej (znajdziesz tam wszelkie informacje).

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „WIOSNA W STASZICU 2013”

 Przedmiotem fotografii powinny być urokliwe miejsca na terenie szkoły w aranżacji wiosennej

1. Organizatorem konkursu jest Zespół do spraw promocji szkoły

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. ST. Staszica

3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.

4. Prace powinny być w kolorze

5. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres staszicpromocja@wp.pl lub dostarczyć osobiście zapisane na płycie do p. Anny Jańczuk lub p. Joanny Lis

6. Prace powinna być w formacie JPG o wymiarach min 1200×1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB

7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

8. Praca powinna być opisana w następujący sposób: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu

9. Dostarczone prace nie będą zwracane.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 15.04.2013 r. do 31.05.2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.06.2013 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Nagrodzone prace będą opublikowane na szkolnej stronie internetowej WWW.staszic.pl oraz podane do wiadomości publicznej w lokalnych mediach

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Zespołu do spraw promocji szkoły.

15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz 2 równorzędne nagrody dodatkowe.

16. Nagrody zostaną wręczone w czasie zakończenia roku szkolnego, dn. 28.06.2013 r.

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe.

 

 

Źródło: ZS nr 2