Konkurs na stanowisko

Hrubieszów

Reklamy

Konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.

***

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA
Z DNIA 7 LISTOPADA 2008 ROKU

Burmistrz Miasta Hrubieszowa
ogłasza konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miasta w Hrubieszowie ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, Hrubieszów

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na w/w stanowisku:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
posiada wykształcenie wyższe ,
posiada minimum 5-letni staż pracy ( w tym minimum 2 lata na stanowiskach kierowniczych związanych z oświatą)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

II. Główne obowiązki:
1. Nadzór nad placówkami oświatowymi, kultury i sportu na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.
2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją funkcji organu prowadzącego dla szkół miejskich.
3. Zarządzanie i nadzór nad pracą Wydziału.
4. Współdziałanie z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie współpracy kulturalnej i sportowej.
5. Organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
curriculum vitae,
list motywacyjny,
uwierzytelniony odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie,
uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ” Konkurs na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie”
w sekretariacie Urzędu Miasta ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów
w terminie do 24 listopada 2008 r.

V. Inne informacje.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa. O wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowych informacji udziela Marta Mazek Urząd Miasta Hrubieszów, pok. Nr 5, tel.
(084) 696-25-04 w. 27

Hrubieszow 2008-11-13