23 kwietnia 2024

Konkursy na stanowiska w UM

Burmistrz Miasta Hrubieszowa
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Hrubieszowie

I. Nazwa i adres jednostki:
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
dyrektor jednostki

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na w/w stanowisku:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
– wykształcenie wyższe ( ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, awf)
– staż pracy min. 5 lat,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
– posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

IV. Główne obowiązki:
– realizacja całokształtu zadań z zakresu kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników HOSiR,
– nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających z ustawy
o finansach publicznych,
– nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną oraz finansową,
– opracowywanie projektu budżetu HOSiR oraz przygotowywanie informacji
o przebiegu jego wykonania

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: curriculum vitae,
– list motywacyjny,
– uwierzytelniony odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
– uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
– oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie” w sekretariacie Urzędu Miasta ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do
14 grudnia 2007 roku.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miasto.hrubieszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Dodatkowych informacji udziela Marta Mazek Urząd Miasta Hrubieszów, pok.
Nr 5, tel. 084 696-25-04 w. 27

*****

Burmistrz Miasta Hrubieszowa
ogłasza konkurs na stanowisko strażnika Straży Miejskiej
w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
strażnik miejski

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na w/w stanowisku:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
– obywatelstwo polskie,
– ukończone 21 lat,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– wykształcenie co najmniej średnie,
– nienaganna opinia,
– pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
– niekaralność sądowa,
– uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– 2-letni staż pracy,

2. Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
– posiadanie licencji pracownika ochrony fizycznej

IV. Główne obowiązki: ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych,
– czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
– współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
– zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych do momentu przybycia właściwych służ,
– ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
– współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
– informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
– konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: curriculum vitae,
– list motywacyjny,
– uwierzytelniony odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
– uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
– oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie” w sekretariacie Urzędu Miasta ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do 14 grudnia 2007 roku.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miasto.hrubieszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Dodatkowych informacji udziela Marta Mazek Urząd Miasta Hrubieszów, pok.
Nr 5, tel. 084 696-25-04 w. 27