22 czerwca 2024

Lepsze Życie w Gminie Hrubieszów

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Już trzeci rok z rzędu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie realizuje projekt systemowy pod nazwą „Lepsze Życie”. GOPS otrzymał na realizację tego projektu w 2010 r. dofinansowanie w wysokości 164.818,68 zł (trzykrotnie więcej niż w latach poprzednich).

***

Reklamy

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi: 184.154,95 zł.

Reklamy

W ramach działania przewiduje się:
– Realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– Wzmacnianie podmiotów realizujących usługi poprzez budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi beneficjentów projektu.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r., w ramach projektu „Lepsze Życie” – 2010, GOPS obejmie wsparciem osoby bezrobotne oraz pracujące zawodowo na czas określony, nie posiadające kwalifikacji pozwalających na dalsze wykonywanie dotychczasowej pracy lub środki finansowe którymi dysponują są niewystarczające do zdobycia kwalifikacji zawodowych i przez to zagrożone są wykluczeniem społecznym. W styczniu komisja rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w projekcie łącznie 19 osób, w tym: 10 osób bezrobotnych i 9 osób pracujących. Osoby te będą szkolone w zakresie animatora kultury.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając