19 czerwca 2024

Aktywna edukacja drogą do samodzielności

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Już prawie rok jak Powiat Hrubieszowski realizuje projekt „Aktywna edukacja drogą do samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

***

Reklamy

W ramach tego projektu wsparciem zostało objętych 30 osób, są to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach z: doradztwa edukacyjno – zawodowego, zajęciach matematyczno – informatycznych , zajęciach rozwijających kompetencję kluczową – umiejętność uczenia się oraz w terapii metodą Biofeedback i Tomatisa.

Reklamy

Zajęcia matematyczno – informatyczne mają na celu wyrównywanie, utrwalenie i pobudzenie zainteresowań matematyczno-informatycznych a przy tym ukazanie sposobu na mądre i twórcze wykorzystanie czasu wolnego. Uczniowie poprzez zabawę, gry dydaktyczne czy projektowanie opanowują nowe umiejętności, kształcą logiczne myślenie a przy tym rozwijają swoją wiedzę z technologii informacyjnej. Zajęcia mają formę warsztatów grupowych oraz spotkań indywidualnych z uczniem. Podczas zajęć (już prawie rok) uczniowie pogłębiali wiedzę matematyczną z zakresu liczb naturalnych i geometrii. Na zajęciach wykorzystany był program komputerowy „Matematyka 2001” oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione na potrzeby projektu. Uczniowie uświadomili sobie, że komputer = matematyka, a wtedy matematyka może być również fajną zabawą. Beneficjenci poznali obróbkę zdjęć, projektowali swoje własne dyplomy oraz powstały trzy numery gazetki szkolnej „Ośrodkowo”. Największą jednak chlubą tych zajęć, jest prężnie działający sklepik szkolny. W ramach zajęć każdy uczestnik otrzymał materiały potrzebne na zajęcia: teczkę, zeszyt, długopis, przybory geometryczne itp.

Celem zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego jest integracja grupy, uruchamianie wśród uczniów samoświadomości, rozwijanie wyobraźni oraz przybliżenie wiedzy dotyczącej tego, co można w życiu osiągnąć, uświadomienie roli wiedzy, zainteresowań, umiejętności i cech charakteru/ osobowości w wyborze kierunku kształcenia, zawodu, wyzwolenie aspiracji edukacyjnych i zawodowych oraz motywacji do dalszego kształcenia. Przybliżenia młodzieży problematyki kształtowania się współczesnego rynku pracy, poznanie własnych skłonności zawodowych, uświadomienie uczniom własnej wartości. Zajęcia mają formę warsztatów. W ramach zajęć organizowane są spotkania z Pracownikami Urzędu Pracy, przedstawicielami różnych zawodów. Uczniowie podczas zajęć poznają zawody, m.in. poprzez prelekcję filmów, m.in. „Gdzie i jak szukać pracy?”, „Poznajemy zawody ..” gdzie są kształceni do podejmowania właściwych decyzji i dokonywania wyborów życiowych, weryfikowania własnych możliwości osobowościowych w stosunku do prezentowanych zawodów oraz analizują informacje zawarte w ofertach pracy – ogłoszeniach prasowych, ale również uczą się w jaki sposób opanować „sztukę” łączenia życia rodzinnego z życiem zawodowym. W ramach zajęć każdy uczestnik otrzymał materiały potrzebne na zajęcia: segregator, zeszyt, długopis, kredki, flamastry itp

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczową – umiejętność uczenia się mają na celu kształtowanie zdolności komunikacji społecznej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wyrabianie, systematyczności, pracowitości i wytrwałości oraz zwiększenie i umocnienie wiary we własne możliwości.

Mają formę warsztatów. Prowadzone są m.in. w

– pracowni polisensorycznej – aby początkowo wśród uczestników wywołać ciekawość, zainteresowanie, a następnie umożliwić pobudzenie ich aktywności a to pozwala na poszerzenie zakresu oddziaływań dydaktycznych,

– pracowni komputerowej – gdzie stymulują postrzeganie oraz wykorzystują logiczne myślenie w pracy z programem komputerowym „Edukacja Europejczyka”.

Podczas zajęć poruszane są tematy dotyczące poczucia własnej wartości, budowaniu dobrego samopoczucia, komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy wykonują zestawy ćwiczeń, które poprawiają proces zapamiętywania, koncentrację oraz pamięć. Uczniowie poznali sposoby radzenia sobie z dowodami uznania i poczuciem własnej wartości.
W opracowaniu tematyki zajęć prowadzącemu pomocne były podręczniki zakupione w ramach projektu pt. „Nie ucz mnie, ale pomóż mi się uczyć”, „Motywacja do nauki”, „Gry i zabawy kształtujące pewność siebie” oraz „Gry szkoleniowe”.
W ramach zajęć każdy uczestnik otrzymał materiały potrzebne na zajęcia: teczkę, zeszyt, długopis itp.

W ramach projektu prowadzone są jeszcze dwa specjalistyczne zajęcia, które mają formę indywidualnych spotkań terapeuty z uczniem:

– terapia metodą EEG Biofedback – każdy z uczestników objętych wsparciem powinien ukończyć cykl 10 godzin

– terapia metodą Tomatisa – każdy z uczestników objętych wsparciem powinien ukończyć cykl 20 godzin terapii.

Niezwykłość metody EEG Biofeedback polega na tym, iż uczeń uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się, za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry. Podczas treningu monitorowane są parametry pracy mózgu EEG (fale mózgowe), na ekranie u terapeuty. Uczeń na swoim ekranie widzi te same parametry pracy mózgu, ale w innej formie – ciekawej wideogry a o powodzeniu w grze jest informowany wzrokowo i słuchowo. Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w grze. Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i tak optymalizuje swoja pracę w procesie samouczenia się. Wideo gra, którą uczeń widzi na monitorze to interesująca graficznie prezentacja zawierająca elementy bajkowe i wzbogacona o efekty dźwiękowe. Celem specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych metodą EEG Biofeedback jest polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie. Terapię metodą Biofeedback od początku realizacji projektu zakończyło 7 beneficjentów.

Celem specjalistycznych zajęć metodą Tomatisa jest stymulowanie percepcji słuchowej, poprawa koncentracji uwagi, wspomaganie walki ze stresem, poprawa jakości komunikowania się z otoczeniem, wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka oraz procesu uczenia się. Trening audio-psycho-lingwistyczny polega na odpowiednio dobranych ćwiczeniach usprawniających uwagę słuchową. Ćwiczenia polegają na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest modelem ucha ludzkiego. Terapię metodą Tomatisa od początku realizacji projektu zakończyło 7 beneficjentów.

Miłośnicy zimowej aury – uczestnicy projektu w dniu 02 lutego 2010 r. wyruszyli na kulig do Obrowca. Tego dnia mieliśmy przepiękną pogodę, natomiast zaprzyjaźniony gospodarz przygotował nam nie lada atrakcje, sannę, pieczone kiełbaski oraz szaleństwo na stoku. Humory dopisywały wszystkim, a przemoczone ubrania świadczyły tylko o odwadze zjeżdżających na workach wypchanych słomą. Uczestnicy wyjazdu zapytani czy wybierzemy się znów na kulig jednogłośnie krzyknęli, że chętnie ponownie wyruszą tylko się troszkę podsuszą..

Projekt „Aktywna edukacja drogą do samodzielności” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Szczegółowe informacje o realizacji poszczególnych zajęć można uzyskać: w siedzibie Powiatu Hrubieszowskiego lub w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie nr tel. 084 696 24 55.

Info i foto
Stowarzyszenie MAMY SIEBIE

Zdjęcia »