Nowe uchwały Rady Miasta

Na ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 lipca, podjęto następujące uchwały…

Reklamy

UCHWAŁA XLIX/490/06
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 25 lipca 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 oraz zmiany z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku Dz. U. 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441 z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128,) oraz art. 9 ust.1 w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 oraz zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 6 poz. 41, Dz. U. Nr 141 poz. 1492, z 2005 roku Dz. U. Nr 113 poz.954, Dz. U. Nr 130 poz. 1087 z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319,) – Rada Miejska uchwala, co następuje;

§ 1

1. Przyjąć przedstawioną przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa potrzebę sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/195/99 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 1999 roku.
2. Zakres opracowania zmiany w "Studium…" obejmuje:
przeznaczenie terenu położonego przy ul. Wyzwolenia w Hrubieszowie pod lokalizację zbiornika retencyjnego oraz tereny rekreacji – załącznik graficzny Nr 1

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisał:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki

UCHWAŁA XLIX/489/06
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 25 lipca 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 oraz zmiany z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku Dz. U. 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441 z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128,) oraz art. 14 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 oraz zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 6 poz. 41, Dz. U. Nr 141 poz. 1492, z 2005 roku Dz. U. Nr 113 poz.954, Dz. U. Nr 130 poz. 1087 z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319) – Rada Miejska uchwala, co następuje;

§ 1

1. Przyjąć przedstawioną przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa potrzebę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa obejmującego teren położony przy ul. Działkowej w Hrubieszowie w granicach zaznaczonych na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zakres opracowania planu obejmuje:
przeznaczenie terenu położonego przy ul. Działkowej w Hrubieszowie pod lokalizację zbiornika wodnego i tereny rekreacji wraz z określeniem zasad zabudowy i wyposażeniem w infrastrukturę techniczną – załącznik graficzny Nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisał:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki

UCHWAŁA XLIX/488/06
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 25 lipca 2006r.

w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit." a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, polegającej na sprzedaży w drodze przetargu – w trybie art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst ustawy z 2004 roku Dz. U Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do użytkowania rolniczego, jako teren zieleni nieurządzonej – ogródki działkowe, położonych w Hrubieszowie obręb Sławęcin, osiedle Lipice oznaczonych nr działek:
– 1577/2 o pow. 0,3344 ha
– 1748/1 o pow. 0,0325 ha
– 1577/3 i 1748/2 o łącznej pow. 0,3655 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisał:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki

UCHWAŁA XLIX/487/06
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 25 lipca 2006r.

w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych, w drodze przetargu.

a podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit." a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, z 2006 roku Nr 17 poz. 128) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, polegającej na sprzedaży, w drodze przetargu – w trybie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) nieruchomości gruntowych położonych w Hrubieszowie obręb Śródmieście, przy ul. Ciesielczuka, z przeznaczeniem na realizację kompleksu garażowego, oznaczonych numerami działek :
– 389/33 o pow. 28 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/34 o pow. 25 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/35 o pow. 25 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/36 o pow. 25 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/37 o pow. 25 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/38 o pow. 25 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/39 o pow. 25 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/40 o pow. 26 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/41 o pow. 26 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/42 o pow. 26 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/43 o pow. 26 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy,
– 389/44 o pow. 28 m2 oraz udziału 1/32 w działce nr 389/26 o pow. 568 m2 stanowiącej plac manewrowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisał:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki

UCHWAŁA XLIX/486/06
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 25 lipca 2006r.

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Hrubieszowskiego

Na podstawie art. 10. ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm- RADA MIEJSKA uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na inwestycję drogową pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i usprawnienie transportu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3412 L – etap I ul. Dwernickiego w Hrubieszowie w latach 2006-2008".

§ 2

1. Gmina Miejska Hrubieszów zobowiązuje się partycypować w kosztach realizacji inwestycji w kwocie 179.000 złotych ( słownie złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) ,
– w I kwartale 2007 roku w kwocie 100.000 złotych ( słownie złotych : sto tysięcy)
– w III kwartale 2007 roku w kwocie 79.000 złotych. ( słownie złotych : siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy).

2. Wymienione w § 2 kwoty partycypacji w inwestycji zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2007 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisał:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki

UCHWAŁA XLIX/485/06
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 25 lipca 2006r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 b i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm) na wniosek Burmistrza Miasta – RADA MIEJSKA uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów następujące odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego.
1) Obwód głosowania nr 12 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Szpitalu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, ulica
Piłsudskiego 11,
2) Obwód głosowania Nr 13 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, ul. Nowa 64

§ 2

Obwody głosowania wymienione w § 1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.

§ 3

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa lubelskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i rozplakatowaniu na terenie jednostek wymienionych w § 1.

podpisał:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki