Obliczenie podatku w PIT 37

Część E na formularzu PIT 37 przeznaczona jest na obliczenie podatku, którego podstawą jest kwota dochodu po odliczeniach zaokrąglona do pełnych złotych.

Reklamy

Artykuł sponsorowany

 

Podstawa obliczenia podatku

Podstawę  obliczenia podatku wpisujemy w pozycji 112 zeznania PIT 37. Jest nią dla podatników rozliczających swoje dochody:

 • indywidualnie (jeżeli w poz. 6 podatnik zaznaczył kwadrat nr 1) – kwota z poz. 111 (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
 • łącznie z małżonkiem (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 2 albo 3) – połowa kwoty z poz. 111 (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – połowa kwoty z poz. 111 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomijamy, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższmy do pełnych złotych.


Obliczenie podatku

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT podatek należy obliczyć od podstawy z poz. 112 formularza PIT 37. W roku 2016 obowiązują dwie stawki podatku obliczanego na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej: 18% i 32%. Przy podstawie obliczenia podatku do kwoty 85 528 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr. Natomiast w przypadku podstawy przekraczającej kwotę 85 528 zł. podatek wynosi 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Podatek należy wpisać w pozycji 113 zeznania pit 37. Kwotę obliczoną w sposób podany powyżej wpisujemy przy rozliczeniu

 • indywidualnym – w poz. 113 zeznania,
 • łącznie z małżonkiem (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 2 albo 3) – w poz. 113 zeznania mnożąc przez dwa,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – w poz. 113 zeznania.mnożąc przez dwa.

Jeżeli kwota podatku obliczonego w powyższy sposób jest liczbą ujemną, w poz. 113 należy wpisać „0”.

 

Doliczenia do podatku

Pozycja 114 druku PIT 37 przeznaczona jest na wpisanie doliczeń do podatku. Obowiązek wykazania i doliczenia do podatku kwot uprzednio odliczonych mają podatnicy, którzy m.in.:

 • skorzystali z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, a następnie w roku podatkowym nie dotrzymali warunków uprawniających do tych ulg, czyli np.
  • wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany,
  • w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,  
  • przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich,(z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych),
  • zbyli grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu,
 • otrzymali w roku podatkowym zwrot (w całości lub w części) odliczonych kwot (np. składek na ubezpieczenie zdrowotne), i w zw. z tym są zobowiązani doliczyć do podatku te kwoty.

W pozycji 115 formularza PIT 37 wpisujemy kwotę podatku, którą otrzymaliśmy po dodaniu kwot z pozycji 113 i 114.

 

fot. materiał sponsora