Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Reklamy

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Hrubieszowa w ulicach:

Kilińskiego – Żeromskiego
Żeromskiego – kanał boczny
Jatkowej, Prostej, Ludnej
w Oś. Basaja – I etap
Partyzantów oraz kanał boczny w ul. Kilińskiego
Pobereżańskiej
w Oś. Basaja – II etap
Rubinowej
Teresówka

Reklamy

Burmistrz Miasta Hrubieszowa, zgodnie z obowiązującym prawem przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) .

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Przypominam, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku ( art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954).

Jednocześnie wyjaśniam, że zadanie gminy wynikające z ww. ustawy realizowane jest w ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów” dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W przypadku nie wykazania po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego, polegającego na likwidacji istniejących dotychczas szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym Gmina Miejska wraz z Liderem projektu – Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Hrubieszowie jest zobligowana do wykazania się efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego.

Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 31.03.2012 r. W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wydawane będą decyzje nakazujące podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do siedziby PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie, ul. Krucza 20, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.

(-) Tadeusz Garaj
Burmistrz Miasta