14 czerwca 2024

Ogłoszenia Urzędu Miasta

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – dot. terenów obrębu Sławęcin.

Reklamy

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr V/39/07 z dnia 28 lutego 2007 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – dot. terenów obrębu Sławęcin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 września 2007 roku do 27 września 2007 roku w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszów w Wydziale Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój Nr 16) w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2007 roku w Wydziale Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 o godz. 1030.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Reklamy

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Hrubieszowa ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2007 roku.

Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza Miasta
(-) Marek Bartkowiak

Reklamy

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – ul. Kolejowa

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr VIII/75/07 z dnia 29 maja 2007 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – ul. Kolejowa – w granicach działek Nr Nr 1798/8, 1798/9, 1798/19, 1798/20, 1798/24, 1798/25, 1798/46, 1798/48, 1798/61, 1798/62, 1798/64, 1798/66, 1798/67, 1798/68, 1798/69 pod lokalizację obiektów handlowo – usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 września 2007 roku do 27 września 2007 roku w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszów w Wydziale Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój Nr 16) w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2007 roku w Wydziale Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 o godz. 1030.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Hrubieszowa ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2007 roku.

Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza Miasta
(-) Marek Bartkowiak

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr VIII/76/07 z dnia 29 maja 2007 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w dniach od 14 września 2007 roku do 15 października 2007 roku w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszów w Wydziale Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój Nr 16) w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2007 roku w Wydziale Architektury, Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 o godz. 1030.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza miasta Hrubieszowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2007roku.

Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza Miasta
(-) Marek Bartkowiak

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071), art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póżń. zmianami) Burmistrz Miasta Hrubieszowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.08.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na – budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi krajowej i wojewódzkiej, wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na działkach nr. ewid. 1019/3, 1019/4, 1019/5, 1019/6, położonych przy ul. Zamojskiej w Hrubieszowie.

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Hrubieszów (pokój nr 16) można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.