Ogłoszenia Urzędu Miasta

Informacja Burmistrza Miasta o wyniku naboru na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

Reklamy

W dniu 20 grudnia 2007 roku Komisja w składzie:
1. Marek Watras
2. Tadeusz Wdowiak
3. Marta Mazek
powołana Zarządzeniem Nr 157/2007 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 19 lutego 2007 roku dokonała wyboru kandydata na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.

W wymaganym terminie ofertę złożyło 9 osób:
1. Artur Danilczuk
2. Izabela Jasina
3. Julian Zdulski
4. Anna Łopocka
5. Krzysztof Grabowski
6. Tomasz Gryniewicz
7. Sławomir Usowski
8. Agata Błońska
9. Grzegorz Wojtiuk

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdziła, że wśród
9 złożonych ofert wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniają 4 oferty:
1. Artur Danilczuk
2. Julian Zdulski
3. Tomasz Gryniewicz
4. Sławomir Usowski

Wśród ofert spełniających wymogi formalne 2 oferty spełniały wymagania zarówno konieczne, jak i dodatkowe:
1. Julian Zdulski
2. Sławomir Usowski

Zarówno p. J. Zdulski oraz p. S. Usowski posiadają doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, licencję pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia. S. Usowski dodatkowo posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania zadań kierownika ds. bezpieczeństwa służb porządkowych na imprezach masowych.

Biorąc pod uwagę zakres obowiązków na stanowisku pracy strażnika Straży Miejskiej oraz posiadane kwalifikacje kandydatów komisja w głosowaniu jawnym wybrała ofertę Pana Sławomira Usowskiego.

***

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) Burmistrz Miasta Hrubieszowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2007 roku wydano dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie ul. Gródecka 36 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AG.7331/1/9/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. na budowę wieżowego masztu antenowego w konstrukcji stalowej do zamocowania anteny nadawczo – odbiorczej, na działce nr. ewid. 2291 położonej przy ulicy Gródeckiej w Hrubieszowie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Hrubieszów (pokój nr 16).

Podano do publicznej wiadomości w dniu 18 grudnia 2007 r.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AG.7331/1/9/07 z dnia 18 grudnia 2007.

***

Nowe stawki opłat za przyjęcie odpadów na miejskim składowisku

Rada Miejska w Hrubieszowie, na sesji w dniu 9 listopada 2007 r., przyjęła nowe stawki opłat za przyjęcie odpadów na miejskim składowisku. Będą one obowiązywały od dnia 1 stycznia 2008 r. Stawki te nie były zmieniane od 2002 r. pomimo wzrostu kosztów działalności składowiska. Jednak od początku przyszłego roku pięciokrotnie rosną opłaty za korzystanie ze środowiska przy składowaniu odpadów, i to wymusiło zmiany.

Nowe stawki opłat są następujące:
1. Za przyjęcie odpadów do składowania (odpadów niesegregowanych):
1) dowożonych z terenu miasta Hrubieszowa: 146,50 zł/tonę;
2) dowożonych spoza terenu miasta Hrubieszowa: 252,04 zł/tonę.
2. Za przyjęcie odpadów zbieranych selektywnie (które nie będą składowane lecz przeznaczane do odzysku):
1) dowożonych z terenu miasta Hrubieszowa: 71,50 zł/tonę;
2) dowożonych spoza terenu miasta Hrubieszowa: 177,04 zł/tonę.

Pełną treść powyższej informacji znajdziecie
Tutaj >>