21 maja 2024

Ogłoszenia Urzędu Miasta

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle „BASAJA – ZACHÓD”

Na podstawie art.17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Hrubieszowie Uchwały Nr IX/91/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle „BASAJA – ZACHÓD” zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI(428)2002 polegającej na przeznaczeniu działek Nr 1210/5, 1210/12, 1209/4, 1209/9 położonych przy ul. Basaja w Hrubieszowie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z określeniem zasad ich podziału oraz określeniem sposobu zabudowy i wyposażeniem w infrastrukturę techniczną.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu i zmiany planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Hrubieszów przy ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 w terminie do 16 sierpnia 2007 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
(-) Zbigniew Dolecki

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) Burmistrz Miasta Hrubieszowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2007 roku wydano dla Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA Zamość ul. Kożmiana 1, Zakład Energetyczny w Hrubieszowie ul. Kolejowa 41decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr AG.7331/1/4/07 z dnia 16 lipca 2007 r. na budowę linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafami kablowymi oraz budowę rozdzielnicy stacyjnej od istniejącej stacji trafo Hrubieszów – Ogrodowa 1 do zasilania nieruchomości położonych przy ul. Ogrodowej i ul. Chmielnej na działkach nr. ewid. 927/20, 927/21, 927/23, 927/26, 630, 647. w Hrubieszowie.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Hrubieszów (pokój nr 16).

Podano do publicznej wiadomości
w dniu 16 lipca 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E
GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW

22-500 Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala’ 1

zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004r
/ wraz z późniejszymi zmianami /
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
w ul. Kruczej I etap
W HRUBIESZOWIE

● Przedmiot zamówienia – budowa kanału grawitacyjnego o dł. 162 mb z rur PCV ø 200×5,9 (typ ciężki „S” z
kielichem rodzaju „P” na uszczelkę gumową)
– montaż studni – 3 szt. z kręgów betonowych ø 1200
CPV – 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów odprowadzających ścieki.

więcej >>