23 maja 2024

Oświadczenie części radnych w związku z podwyżką stawek za wywóz śmieci

„Radni, w obecnej sytuacji faktycznej i prawnej, którzy zagłosowali za przyjęciem stawek na podstawie rzetelnej i wnikliwej kalkulacji podjęli odpowiedzialną decyzję.”

 

Szanowni Państwo,


Za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Gmina Miejska Hrubieszów płaci ze środków zebranych w formie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata ustalona na podstawie dotychczas obowiązujących stawek: (9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane selektywnie i 14,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie) nie pokryje tegorocznych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. W budżecie miasta na ten cel zabraknie 195 415,00 zł.

Podane wyżej stawki pomimo, że zostały zmienione w dniu 30 października 2015r. i obowiązują od 1 stycznia 2016r., zostały wówczas uchwalone z inicjatywy ówczesnego Przewodniczącego Rady Miejskiej P. Andrzeja Serafina, bez uwzględnienia faktycznych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2016. Propozycja stawek za odbiór odpadów jaką poddał P. Andrzej Serafin nie została formalnie poparta jakimikolwiek wyliczeniami i merytorycznymi argumentami. Wnioskowane stawki były na poziomie niższym niż zakładał to projekt uchwały oparty na wyliczeniach uwzględniających faktyczne koszty oraz wniosek Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, która po analizie kosztów systemu gospodarki odpadami zaproponowała stawki odpowiednio 10 zł i 15 zł.

Radni niestety nie mieli okazji zapoznać się z wyliczeniami, na które powoływał się P. Andrzej Serafin bowiem nie zostały one ani przedstawione ani udostępnione. Zastanawiające jest, że w wyniku wyliczeń, o których fakcie istnienia wspomniał jedynie P. Andrzej Serafin po obniżeniu o symboliczną złotówkę, w stosunku do propozycji Komisji, miało to dać nadwyżkę w kwocie 2 676 zł. Do chwili obecnej wyliczenie, na których opierał swoje twierdzenia P. Andrzej Serafin nie zostały nigdzie opublikowane ani przedstawione.

Niestety rzeczywistość okazała się inna. Środki te nie pozwoliły na pozytywne rozstrzygniecie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów i spowodowały konieczność jego unieważnienia. Ogłoszony drugi przetarg mógł zostać rozstrzygnięty dopiero po uchwaleniu nowych stawek. Konsekwencją takiego nieodpowiedzialnego podejścia był fakt, że przez dwa miesiące od stycznia do lutego za odpady w wyniku odbioru bez rozstrzygniętego przetargu wyniosą 365 634,00 zł. i będą wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 110 000 zł. Gdyby od początku roku 2016 obowiązywały racjonalne stawki wynikające z wyliczeń przedstawionych radnym przez Burmistrza nie byłoby konieczności ponownego ich uchwalania. W tej sytuacji nastąpiła konieczność ponownej aktualizacji stawek opłat. Stawki na uchwalonym poziomie odpowiednio: 11,00 zł za odpady segregowane i 18,50 zł kiedy segregacja nie jest prowadzona, mają zapewnić środki wystarczające na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami.

Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi wzrosły z dwóch głównych przyczyn: zmiany miejsca zagospodarowania odpadów i częstotliwości ich odbioru od mieszkańców oraz właśnie braku odpowiedzialnego podejścia i nie przedstawienia przez wnioskodawcę – A. Serafina wyliczeń.

Od końca października 2015r. zaprzestano składowania zmieszanych odpadów komunalnych na składowisku przy ul. Gródeckiej, ponieważ zabraniają tego obecne przepisy. Odpady te są przekazywane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, który jest regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych. W związku z tym koszt przekazania 1 tony odpadów wzrósł o ok. 46 zł, a dodatkowo trzeba te odpady przetransportować 25 km dalej niż dotychczas. Od 1 stycznia 2016r. w wyniku uchwalonych przez parlament zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wzrosła częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, które obecnie są odbierane na obszarach o zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie, a na obszarach zabudowanych budynkami wielolokalowymi od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień oraz od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Spowodowało to konieczność podjęcia uchwały przez Radę Miejską wprowadzającej te przepisy na terenie miasta.

Te zmiany spowodowały, że koszt gospodarowania odpadami na terenie naszego miasta w 2016r. wyniesie: 2 075 075,00 zł, a na podstawie dotychczasowych stawek opłat zaplanowano kwotę: 1 879 660,00 zł. Stąd konieczność zmiany stawek opłat.

Podkreślenia wymaga też okoliczność, iż w świetle obowiązujących przepisów i ugruntowanego orzecznictwa sądów nie budzi wątpliwości, że rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy. Rzetelna kalkulacja wysokości opłat powinna w szczególności uwzględniać liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na który składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnego tego systemu. Takie stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013 r. sygn. ISA/Bk 127/13. Analogiczne stanowisko zajęła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych podając swoje oficjalne stanowisko w dniu 10 czerwca 2014 r.

Stąd też Burmistrz Miasta zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej rzetelne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie miasta Hrubieszowa. W przeciwnym wypadku naruszyłby przepisy ustaw.

Podjęcie uchwały przez Radę Miejską bez dokonania rzetelnej kalkulacji bądź dokonanie kalkulacji w sposób wybiórczy stanowiłoby rażące naruszenie art. 6 k ust.2 w zw. z art. 6 r ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013. 1399)

Wprowadzając nowe stawki zadbano o duże rodziny, gdzie od 1 lipca 2016r. przewidziano, 50% zniżkę opłaty dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. (Dz. U poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359) co faktycznie sprawi, że rodziny te będą płaciły za osobę stawki odpowiednio 5,50 zł za odpady segregowane i 9,25 za odpady niesegregowane.

W kontaktach z mieszkańcami miasta, tłumaczymy potrzebę zmian i spotyka się to ze zrozumieniem. Nie jest na miejscu tworzenie medialnych sensacji i głoszenie populistycznych haseł i braku odpowiedzialności za sprawowanie mandatu radnego. Podejdźmy do sprawy racjonalnie i merytorycznie. Przedstawione na sesji Rady Miejskiej przez Radnych, którzy głosowali przeciwko podjęciu uchwały zawierającej rzetelnie przedstawione stawki za gospodarowanie odpadami, argumenty stanowią jedynie populistyczny a nie merytoryczny głos w dyskusji. Najbardziej zaskakującym pozostaje również fakt, iż Radni: A. Serafin, R. Wiśniewski, R. Wiech, Z. Lebiedowicz, J. Kuczewska, głosując przeciw tej uchwale jednocześnie sprzeciwili się przyjęciu zniżek dla rodzin wielodzietnych co deklarowali w swych wystąpieniach podnosząc, że zabiegają o ich los.

Radni, w obecnej sytuacji faktycznej i prawnej, którzy zagłosowali za przyjęciem stawek na podstawie rzetelnej i wnikliwej kalkulacji podjęli odpowiedzialną decyzję.

 

Z wyrazami szacunku

Tomasz Wojciech Antoniuk

Wioletta Pietrusiewicz

Wiesław Bańka

Wojciech Sołtysiak

Anna Świstowska

Leszek Tarnawski

Józef Bojarczuk

Grażyna Temporowicz

Tomasz Zając

 

***

 

Uchwała nr XX/151/2016

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 8 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.6k ust.1 pkt 1, ust.2a, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/231/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013r. poz.629), zmienionej uchwałą nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015r. poz. 3808), wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,50 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”

2)    Po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Zwalnia się z 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz.1863 oraz z 2015 r. poz. 1359).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 roku, z wyjątkiem § 2a, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2016r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Świstowska

 

***

 

Uzasadnienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa.

Na podstawie art. 6k. ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) 33 koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

            Na podstawie art.6r ust.2 w/w/ ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)    odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)    tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)    obsługi administracyjnej tego systemu;

4)    edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

           

Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016r.   

            W styczniu zapłacono za odpady odebrane w grudniu 2015r. kwotę: 157 762,08 zł. Za miesiące styczeń i luty 2016r., w których mieszkańcy przekazują odpady na koszt gminy (okres bezumowny), planujemy zapłacić po 182 817,00 zł miesięcznie (za styczeń kwota jest wyliczona, a za luty przyjęto taką samą wartość). Razem za miesiące: grudzień 2015r. – luty 2016r. planuje się do zapłaty kwotę: 523 396,08 zł brutto.

            W przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 28 lutego 2017r.” została złożona 1 oferta: PGKiM Sp. z o.o. Hrubieszów: z ceną za odbiór odpadów wynoszącą: 435,00 zł/Mg netto (469,80 zł/Mg brutto). Jeżeli przetarg zostanie rozstrzygnięty i oferta będzie przyjęta, to stosując powyższe stawki będziemy zobowiązani w 2016r. sfinansować koszty zagospodarowania odpadów w miesiącach: marzec – listopad 2016r. (opłata za grudzień zostanie wniesiona w styczniu 2017r.).

Przy założeniu, że rocznie ma być odebrane 4050 Mg odpadów (tak przyjęto do przetargu), za 9 miesięcy zostanie odebrane 3037,5 Mg odpadów, a koszt tej usługi będzie wynosił łącznie: 1 427 017,50 zł brutto.

            Koszty administracyjne konieczne do sfinansowania w 2016r. wynoszą: 124 660,00 zł.

            Łączny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi planowany na podstawie powyższych założeń do sfinansowania w 2016r. wynosi: 2 075 073,58 zł.

            W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano łącznie na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi kwotę: 1 879 660,00 zł. Jest ona zaplanowana wg poniższego zestawienia:

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i §

Plan 2016r.

Z tego na gosp. odpad.

90002

Gospodarka odpadami 

1 912 660,00 zł

1 879 660,00 zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

87 800,00 zł

87 800,00 zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 090,00 zł

16 090,00 zł

4120

Składki na fundusz pracy

2 300,00 zł

2 300,00 zł

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 270,00 zł

6 270,00 zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 700,00 zł

5 700,00 zł

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00 zł

4300

Zakup usług pozostałych

1 761 500,00 zł

1 758 500,00 zł

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00 zł

3 000,00 zł

 

Obecnie zaplanowana w budżecie Gminy Miejskiej Hrubieszów kwota wydatków nie pokryje kosztów ustalonych wg powyższych wyliczeń. Niedobór wynosi: 195 413,58 zł.

            Zatem istnieje konieczność zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o powyższą kwotę. Jest to m. in. warunek, aby można było przyjąć złożoną w przetargu ofertę i podpisać umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

            Tabelaryczne zestawienie wyliczenia kosztów jest następujące:

Planowane koszty odbioru odpadów uwzgledniające ofertę przetargową

Il. odp./9m-cy [Mg]

 

Stawka z oferty przetargowej zł/Mg

 

 Koszt odbioru odpadów za 9 m-cy netto

 

 Podatek Vat 8%

 

 Koszt odbioru odpadów za 9 m-cy brutto

 

Koszt odbioru odpadów w grudniu.2015r., styczniu. i lutym 2016r.

 

 Koszty administracyjne

 

 Łączny koszt odbioru odpadów do pokrycia w 2016r.

3037,5

*

435,00

=

1 321 312,50 zł

+

105 705,00 zł

=

1 427 017,50 zł

 +

523 396,08 zł

 +

124 660,00 zł

 =

2 075 073,58 zł

                             
         

Koszt odbioru odpadów w grudniu 2015r. zapłacony w styczniu 2016r.

157 762,08 zł

       

 

 

     

Koszt odbioru odpadów w styczniu 2016r. płatny w lutym 2016r.

182 817,00 zł

       

 

 

     

Koszt odbioru odpadów w lutym 2016r. płatny w marcu 2016r.

182 817,00 zł

       

 

 

 

                       
                               

            Jeżeli przetarg zostanie unieważniony, to przez kolejne miesiące, aż do rozstrzygnięcia następnego przetargu, odbiór odpadów będzie opłacany przez gminę w trybie art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), a więc w trybie bezumownym, generującym większe koszty odbioru odpadów.

            Uwzględniając wymogi art.6r ust.3, ust.3b, ust.3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwałą nr XIV/100/2015 z dnia 30 września 2015r. Rada Miejska w Hrubieszowie zwiększyła częstotliwość odbioru odpadów, co oznacza wzrost kosztów transportu podczas zbierania odpadów.

            Konieczność przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do ZZO Łasków oraz zwiększenie częstotliwości odbierania spowodują wzrost ceny za zbieranie i zagospodarowanie 1 Mg odpadów, którą Gmina Miejska Hrubieszów musi ponosić.


Kalkulacja stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów.

            Obecnie obowiązujące stawki miesięcznej opłaty za mieszkańca wynoszą: 9,00 zł w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 14,00 zł w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane tylko jako zmieszane. Opłaty wnoszone przy tych stawkach nie pokryją wyliczonych powyżej kosztów gospodarowania odpadami.

            Zaplanowano zwiększenie od kwietnia 2016r. stawek opłat do kwot: 11,00 zł w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 18,50 zł w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane tylko jako zmieszane. Pozwolą na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami w 2016r.

            Założono również wprowadzenie od lipca 2016r. zwolnienia z 50% opłaty dla rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny. Takie zwolnienie umożliwiła obowiązująca od 1 stycznia 2016r. nowelizacja art. ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.).

Do obliczeń przyjęto następujące liczby mieszkańców:

  1. Łączna liczba mieszkańców ustalona na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 20.01.2016r. wynosi: 14549 osoby.
  2. Liczba osób z Kartą Dużej Rodziny w Hrubieszowie na dzień 03.02.2016 wynosi: 224.
  3. Zatem liczba osób bez Karty Dużej Rodziny wynosi: 14325 osoby.

            Podwyższenie opłat spowoduje, że więcej mieszkańców zdecyduje się na segregację odpadów (bo będą płacić niższą stawkę). Tak się dzieje w wielu gminach. Obecnie w Hrubieszowie kształtuje się to następująco:

 

Ilość osób ogółem

14549

osób

100,0%

z segregacją

10395

osób

71,4%

bez segregacji

4154

osób

28,6%

 

 

 

 

Zakładamy, że po zmianach rozkład ten będzie wyglądał następująco:

 

Ilość osób ogółem

14549

osób

100,0%

z segregacją

11639

osób

80%

bez segregacji

2910

osób

20%

 

                

 

 

            Poniższe zestawienie obrazuje wyliczenie łącznej opłaty jaka planowana jest do zebrania w 2016r., przy zaproponowanych w uchwale stawkach oraz przy uwzględnieniu zwolnienia:

 

   

Wyliczenia opłaty uwzględniają, że za m-ce I-III 2016r. obowiązują stawki 9 i 14 zł, czyli jest to łącznie 451746,45 zł opłaty

   

Segregujący

Niesegregujący

Opłata zaokr. w górę do 0,50 zł [zł/mieszk./m-c]

Łączna opłata uwzględniająca za m-ce I-III stawki 9 i 14 zł

 Nadwyżka nad opłatą pokrywającą koszty gosp. odpadami

   

Ilość

%

Ilość

%

segregacja

bez segregacji

[zł/rok]

Do końca marca

10621

73%

3928

27%

9,00 zł

14,00 zł

451 746,45 zł

od kwietnia do końca czerwca

11639

80%

2910

20%

11,00 zł

18,50 zł

545 587,50 zł

Od lipca do końca grudnia

bez zniżek

11460

80%

2865

20%

11,00 zł

18,50 zł

1 074 375,00 zł

zł/rok

%

karta dużej rodziny

179

80%

45

20%

5,50 zł

9,25 zł

8 400,00 zł

           

 Razem

2 080 108,95 zł

5 035,37 zł

0,2%

                       

            Zgodnie z art.6k ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) stawka opłaty jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny nie może miesięcznie przekroczyć 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca, co stanowi obecnie kwotę: 26,80 zł, zaś jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to stawka nie może miesięcznie przekroczyć dwukrotności w/w kwoty, czyli: 53,60 zł.

 

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia zaproponowano nowe stawki opłat:

a)        w wysokości 11,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b)        w wysokości 18,50 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

c)      zastosowanie 50% zwolnienia z opłaty dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz.1863 oraz z 2015 r. poz. 1359).


 Oświadczenie radnych (pdf) »

Uchwała nr 151 (pdf) »