18 lipca 2024

Porady prawne: Małżonek lokatorem

Jesteśmy z mężem po ślubie ok. 6 miesięcy. Po zawarciu związku mieszkaliśmy oddzielnie, jednak 2 miesiące temu wprowadziłam się do mieszkania, które on wynajmuje. Właściciel mieszkania zdenerwował się tym faktem i kazał nam się natychmiast wyprowadzić…

Reklamy

 

Pytanie:

Jesteśmy z mężem po ślubie ok. 6 miesięcy. Po zawarciu związku mieszkaliśmy oddzielnie, jednak 2 miesiące temu wprowadziłam się do mieszkania, które on wynajmuje. Właściciel mieszkania zdenerwował się tym faktem i kazał nam się natychmiast wyprowadzić, ponieważ jego zdaniem mój mąż bezpłatnie użycza lokal osobie, która nie jest wynajmującym i on jako właściciel może nam wypowiedzieć najem bez żadnego terminu. Czy to prawda?

Reklamy

 

Na początku wypada stwierdzić, że właścicielowi mieszkania przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego jedynie w określonych szczegółowo sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego” (Dz.U. z 2014r., poz. 150 z późń. zm.) – dalej UoOPL oraz z zachowaniem wskazanego tam okresu wypowiedzenia. Co więcej, wypowiedzenie takie pod rygorem nieważności musi zostać dokonane na piśmie i zawierać przyczynę wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie nie zawiera uzasadnienia, albo uzasadnienie wskazuje jako przyczynę wypowiedzenia okoliczność inną od tych wymienionych w ustawie, to takie wypowiedzenie nie jest skuteczne i nie wywiera żadnych skutków prawnych.

W prawdzie przepisy UoOPL wprowadzają regulację, że wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu lokalu jeżeli najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, jednak przepis art. 28 zn. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. W przypadku małżonków, z których przed zawarciem związku małżeńskiego tylko jeden miał zawartą umowę najmu lokalu mieszkalnego z jego właścicielem, a drugi do tego mieszkania się wprowadził i służy ono do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodziny, to taki małżonek, który nie jest stroną tej umowy najmu, staje się z mocy prawa lokatorem i przysługują mu takie same prawa do korzystania z mieszkania, jak temu małżonkowi, z którym została zawarta umowa najmu. Uznaje się w takiej sytuacji, że małżonek nabywa skuteczne prawo do zamieszkiwania w lokalu, na podstawie stosunków rodzinno-prawnych, łączących go z drugim współmałżonkiem.

Reklamy

W związku z powyższym, właściciel mieszkania może jedynie formalnie wytoczyć przeciwko obojgu małżonkom powództwo o opróżnienie lokalu z osób i rzeczy (o eksmisję). Nie można właścicielowi samodzielnie dokonywać jakichkolwiek czynności faktycznych zmierzających do zrealizowania swojego uprawnienia bez prawomocnego orzeczenia sądu. Lokatorowi, w zakresie używania lokalu, przysługują uprawnienia dotyczące ochrony prawa własności, a także ochrona przed bezprawnym naruszeniem posiadania.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676