19 lipca 2024

Porady prawne: Mandat za prędkość a wpis do KRK

Jakiś czas temu zatrzymała mnie policja za zbyt szybką jazdę. Funkcjonariusze zaproponowali mi przyjęcie mandatu i dodatkowo punkty karne. Odmówiłem przyjęcia mandatu i sprawa trafiła do sądu.

Reklamy

 

Pytanie:

Jakiś czas temu zatrzymała mnie policja za zbyt szybką jazdę. Funkcjonariusze zaproponowali mi przyjęcie mandatu i dodatkowo punkty karne. Odmówiłem przyjęcia mandatu i sprawa trafiła do sądu. Ostatecznie zostałem uznany za winnego popełnionego wykroczenia i wymierzono mi karę grzywny, a także obowiązek zwrotu kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa. Czy skazanie przez sąd spowodowało, że jestem wpisany do rejestru karnego? Obawiam się konsekwencji w pracy.

Reklamy

 

Wpisowi do krajowego rejestru karnego, zgodnie z ustawą  z dnia 24 maja 2005 roku „o Krajowym Rejestrze Karnym” (tj.: Dz.U. z 2015r., poz. 1036 ze zm.) – dalej UoKRK, nie podlegają osoby, na  które zostały nałożone jakiekolwiek kary, a jedynie te, które wymienia szczegółowo ustawa. Tak też wpisowi do Krajowego Rejestru karnego podlegają osoby: 1) prawomocnie skazane za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii; 4) będące obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych; 5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 6) nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art.  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 r. poz. 382); 7) prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu; 8) poszukiwane listem gończym; 9) tymczasowo aresztowane; 10) nieletnie umieszczone w schroniskach dla nieletnich.

Z powyższego wynika, że wpisowi do KRK w przypadku popełnienia wykroczenia podlega jedynie wpis skazania na karę aresztu, a nie na inne kary, w tym: karę ograniczenia wolności, grzywny oraz nagany.

Reklamy

Warto wspomnieć, że w przypadku punktów karnych, w momencie popełnienia wykroczenia są one wpisywane do systemu jako punkty nieaktywne (tymczasowe) i z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego za wykroczenie wpisywane są na stałe, lecz wpis następuje nie na dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu, ale na dzień popełnienia wykroczenia. Ma to istotne skutki względem utraty uprawnień do kierowania pojazdami.

           

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676