Porady prawne: Nakaz zapłaty z sądu. Co robić?

Otrzymanie jakiejkolwiek przesyłki z sądu wiąże się zazwyczaj z negatywnymi przeżyciami, nawet jeśli przesyłka ta jeszcze przez adresata nie została otwarta. Niestety prawdą jest, że wiele przesyłek zawiera nakazy zapłaty z sądu, a które wynikają zazwyczaj z niezapłaconego rachunku za telefon, gaz czy prąd albo związanych z niespłaconymi kredytami i pożyczkami. Przesyłek takich nie wolno bagatelizować i należy zawsze podejmować działania. Co należy robić? O tym w dużym skrócie poniżej.

Reklamy


Większość funkcjonujących w obrocie prawnym nakazów sądowych wydawanych jest w postępowaniu upominawczym, stąd też poniższe opracowanie poświęcone zostanie temu orzeczeniu w kontekście właśnie postępowania upominawczego.

Zgodnie z przepisami sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zasadniczo wtedy, kiedy Powód dochodzi roszczenia pieniężnego (o zapłatę określonej sumy pieniędzy). Postępowanie takie prowadzone jest na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału publiczności, a nawet bez udziału samych Stron. O pozwie Pozwany dowiaduje się dopiero wtedy, kiedy dostaje na adres wskazany przez Powoda nakaz zapłaty.

Reklamy

W przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeśli Pozwany nie zgadza się z jego treścią, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia, wnieść do sądu sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty. W takim układzie zdarzeń procesowych nakaz zapłaty traci moc i sąd kieruje sprawę do odpowiedniego postępowania z udziałem stron.

Pomimo tego, że w gruncie rzeczy sporządzenie sprzeciwu nie jest rzeczą szczególnie skomplikowaną, to jednak nieumiejętne jego złożenie może nieść za sobą wiele niekorzystnych skutków. Po pierwsze, w razie wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i jednocześnie uproszczonym, należy wnieść sprzeciw na urzędowym formularzu pod rygorem odrzucenia sprzeciwu (wówczas sprawa jest przegrana). Należy również pamiętać, że w sprzeciwie należy podać wszystkie twierdzenia, zarzuty i dowody, pod rygorem utraty możliwości ich powoływania w dalszej części postępowania. Można więc mieć rację, a proces przegrać, nie podnosząc np. zarzutu przedawnienia, zarzutu potrącenia czy też nie zgłaszając ważnych dla sprawy dowodów.

Sprzeciw od nakazu zapłaty odrzucony (np. nie wniesiony w terminie) staje się prawomocny ze wszystkimi tego skutkami prawnymi. W szczególności Pozwany musi wówczas zapłacić Powodowi dochodzoną pozwem kwotę, należne odsetki, a zazwyczaj też koszty postępowania, których wysokość może być wysoka. W przypadku braku zapłaty, może Powód nadać nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności i skierować sprawę do komornika.

Na koniec trzeba odnotować, że przesłanie nakazu zapłaty na prawidłowy adres Powoda i nie odebranie tegoż nakazu zapłaty w terminie, skutkuje prawidłowym doręczeniem nakazu. Warto więc wykazywać zaangażowanie we własne sprawy i podejmować próby obrony swoich interesów.

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

www.radcaprawny-chelm.pl

tel.: 883 001 676