Porady prawne: Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Mój ojciec jest rolnikiem i podczas ostatnich żniw doznał urazu ręki, która została częściowo zmiażdżona przez maszynę. Skierowaliśmy sprawę do KRUS o wypłatę odszkodowania, ale niestety zarówno jedna jak i druga instancja nam odmówiły z powodu tego, że mój ojciec wspomniał, iż zaraz przed wypadkiem stracił na chwilę świadomość i zasłabł.

Reklamy

 

Pytanie:

Mój ojciec jest rolnikiem i podczas ostatnich żniw doznał urazu ręki, która została częściowo zmiażdżona przez maszynę. Skierowaliśmy sprawę do KRUS o wypłatę odszkodowania, ale niestety zarówno jedna jak i druga instancja nam odmówiły z powodu tego, że mój ojciec wspomniał, iż zaraz przed wypadkiem stracił na chwilę świadomość i zasłabł. Czy to może być podstawą do odmowy wypłaty?

Reklamy

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku „o ubezpieczeniu społecznym rolników” (tj.: Dz.U. z 2013r., poz. 1403 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie przysługuje między innymi ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Ustawa również w sposób jasny i w miarę precyzyjny formułuje definicję wypadku przy pracy rolniczej jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności, o których mowa w ustawie.

W praktyce zdarza się, że KRUS odmawia wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej z tego względu, że w ocenie tego organu przyczyną wypadku były wyłącznie warunki organizmu rolnika. W orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane jest jednak stanowisko, że jeżeli oprócz warunków związanych ściśle z wewnętrznymi właściwościami organizmu poszkodowanego (np. zasłabnięcie czy zaśnięcie), istnieją również inne współprzyczyny wypadku (np. uderzenie w twardy przedmiot, ruch urządzeń mechanicznych, upadek z wysokości), to wówczas przyjmuje się, że wypadek wywołany został przyczyną zewnętrzną. Odmowa przez KRUS świadczenia nastąpić może w dwóch przypadkach niezależnych od siebie, tj.: jeśli ubezpieczony: 1) spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa; 2) będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

W celu dochodzenia należnych praw należy zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji KRUS odmawiającej świadczenia wnieść odwołanie do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Odwołanie zgodnie z przepisami procedury cywilnej winno spełniać zasadniczo warunki pisma procesowego, a nadto zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

 

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676