28 września 2023

Prawo: Opłata za wzrost wartości naszej nieruchomości

Wzrost wartości naszej nieruchomości może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty planistycznej. Na wartość nieruchomości wpływa wiele elementów. Jednym z nich jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który określa, jakie budynki mogą zostać postawione w konkretnej lokalizacji.

Reklamy

MPZP jest wprowadzany i aktualizowany przez jednostki samorządu terytorialnego. Każda wprowadzona zmiana wpływa na wartość naszej nieruchomości. 

Podstawą prawną do ustalenia opłaty planistycznej jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej przepisami jeżeli na skutek zmian w MPZP wartość nieruchomości spadnie, to właściciel może zażądać odszkodowania. Jeśli zaś wartość nieruchomości wzrasta, to naliczona może zostać właśnie opłata planistyczna.

Reklamy

Istotne jest to, że wzrost wartości nieruchomości musi być następstwem zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o to, aby pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami występował związek przyczynowy. Bez znaczenia pozostają inne okoliczności, które mogą wpływać na zwiększenie wartości takiej nieruchomości np. zwiększony popyt lub podaż, nakłady poczynione na gruncie, zmiana zagospodarowanie terenów sąsiednich itd. Istotne jest to, że dokonując oceny czy doszło do zwiększenia wartości nieruchomości należy wziąć pod uwagę stan i cechy nieruchomości istniejące w dniu wejścia w życie MPZP lub jego zmiany oraz aktualne ceny.   

Ocena wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem nowego lub zmienionego MPZP dokonywana jest przez rzeczoznawcę w drodze operatu szacunkowego. Organ właściwy w sprawie ustalenia opłaty planistycznej powołuje rzeczoznawcę i pokrywa koszty związane z przygotowaniem operatu. 

Reklamy

Wzrost wartości nieruchomości z powodu wprowadzenia bądź zmian MPZP nie jest jedyną przesłanką do naliczenia opłaty planistycznej. Drugim warunkiem jest zbycie nieruchomości w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie lub zmian MPZP. 

Wysokość renty planistycznej to maksymalnie 30% wzrostu wartości nieruchomości. 

Płatnikiem opłaty planistycznej jest właściciel lub użytkownik wieczysty sprzedawanej nieruchomości na podstawie decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  

­

Informuję, że publikacja odzwierciedla opinię autora, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

­

radczyni prawna Małgorzata Dąbek 

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl

zadanie publiczne  finansowane ze środków NIW-CRSO


Zobacz też:

Prawo: Fundusz remontowy – rozliczenia między członkami wspólnoty mieszkaniowej, a spółdzielnią

Prawo: Fundusz remontowy – rozliczenia między członkami wspólnoty mieszkaniowej, a spółdzielnią


Zerknij na Instagram →