28 maja 2024

Prawo: Sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem kończącym stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem.  Obowiązek sporządzenia i wydania świadectwa pracy dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę i powstaje z mocy prawa. Pracodawca nie może więc uzależnić jego wykonania od przedłożenia przez pracownika wniosku w tym przedmiocie czy też spełnienia przez pracownika innych żądań pracodawcy. 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek podania w świadectwie pracy przede wszystkim okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także innych informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto, w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Niektóre informacje pracodawca ma obowiązek umieścić wyłącznie na żądanie pracownika – o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Z różnych przyczyn może się okazać, że informacje zawarte w świadectwie pracy są błędne lub niekompletne. Wtedy należy sprostować dokument w określony sposób.

Czytaj: Prawo: Renta rodzinna dla dziecka

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik ma prawo w ciągu 14 dni od jego otrzymania zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Pracodawca ma 7 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. Może uwzględnić wniosek i tym samym wydać nowe świadectwo pracy lub oddalić wniosek, zawiadamiając o tym pracownika. Od otrzymania odmowy, pracownik ma 14 dni na wystąpienie do sądu pracy z roszczeniem o sprostowanie świadectwa pracy. Jeśli sąd uwzględni powództwo, pracodawca jest zobowiązany wydać nowe świadectwo pracy. Jeżeli pracodawca uchyla się od tego, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem nałożenia na niego takiego obowiązku.

Może się jednak zdarzyć również taka sytuacja, że to pracodawca, sam zauważy nieprawidłowości w świadectwie pracy. Powinien wówczas wydać nowe świadectwo pracy z faktyczną datą jego wystawienia. Istotne jest to, że w tej sytuacji sprostowanie może zostać przygotowane nawet bez wniosku pracownika.

Zobacz: Prawo: Becikowe na nastolatka?

W tym przypadku pracodawca powinien poinformować pracownika o zauważonych błędach, przygotować nowe świadectwo pracy korygujące zauważony błąd i przekazać pracownikowi poprawione świadectwo pracy.

Nowe świadectwo pracy nie powinno zawierać adnotacji typu „sprostowanie” lub „korekta”, gdyż przepisy prawa przewidują możliwość wydania jedynie dwóch dokumentów dotyczących zakończenia stosunku pracy, tj. świadectwa pracy i odpisu świadectwa pracy.

­Zobacz też:

Prawo: Przepadek pojazdu za jazdę w stanie nietrzeźwości

Zerknij na Instagram →

prawniczka Teresa Dąbek 

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.dabekkusik.pl

stowarzyszeniesiw.pl