Program wyborczy – Tomasz Ożóg, kandydat PiS do Rady Powiatu w Hrubieszowie

Szanowni Wyborcy! W niniejszej publikacji chcę przedstawić zarys kluczowych i w mojej opinii koniecznych działań, jakie należy podjąć w naszym powiecie. Podkreślam, iż jest to wyłącznie ogólny zarys planowanych działań.

Reklamy


REKLAMA WYBORCZA

 

Ubiegając się o mandat radnego Rady Powiatu Hrubieszowskiego chcę zwrócić Państwa uwagę na kilka kluczowych kwestii – zaproponować swego rodzaju plan rozwoju na pięć lat (najbliższa kadencja potrwa pięć lat) połączony z niezbędnym programem naprawczym.

Niemal wszyscy z rządzącej dotychczas powiatem partii ubiegają się o ponowny wybór. Niemal każdy z nich zainwestował w kolorowe plakaty, komputerowy retusz swojego wizerunku, przybrał pogodny uśmiech i niemal wszystkimi zmysłami epatuje o potrzebie zmian, zapowiada dbałość o sprawy mieszkańców, wyraża troskę o wszystkich i niemal wszystko (a tuż obok w ziemi zalegają zapomniane tysiące ton toksycznych, rakotwórczych odpadów). Pytanie tylko w oparciu o jaki plan, bądź jaki rodzaj współpracy i z kim, te zapowiedzi mogłyby zostać zrealizowane? Czy przewidują źródła finansowania, możliwe ryzyka, czas i sposób realizacji? Idąc do urn, warto postawić sobie jednak pytanie, jakie kompetencje posiada organ samorządu, do zasiadania, w którym ubiegają się te pięknie uśmiechnięte twarze, głoszące puste frazesy. Krzyczeć z kolorowych plakatów i składać puste obietnice niewiele kosztuje, a dziś należy powiedzieć wprost o latach zaniedbań i zapaści gospodarczej, w jakiej tkwimy od kilku kadencji rządzenia przez dotychczasowe władze.

Myślę, że większość z nas ma świadomość istnienia patologii, jaka przez minione lata powstała i monstrualnie się rozrosła. Chcę zatem wskazać, że należy rozliczyć i pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy odpowiadają za te działania i zaniechania. Każdy z nas wie, jak bardzo popsuto wizerunek powiatu hrubieszowskiego. Na pewno zdajecie sobie sprawę, jak z powodu działalności dotychczasowych władz źle jesteśmy postrzegani. Bez naprawy i wypromowania pozytywnego wizerunku powiatu nie ma co liczyć na sukces choćby w postaci zainteresowania obszarem powiatu czy miasta potencjalnych inwestorów.

Jako radny rady powiatu chcę konsekwentnie dążyć do realizacji niżej założonych celów, których realizacja obarczona jest ogromnym ryzykiem i zapewne spotka się z dużym sprzeciwem, co jednak dla mnie jest motywujące.

Filary mojego zaangażowania w pracę, jako radnego rady powiatu:

1. O zatrudnieniu w urzędach całej powiatowej administracji zespolonej nie mogą decydować koneksje i układy polityczne, a wyłącznie kompetencje – wykształcenie i doświadczenie. Beneficjentami staży, robót publicznych, prac interwencyjnych i stanowisk konkursowych nie mogą być więc wyłącznie ludzie z określoną przynależnością polityczną lub koneksjami, często bez elementarnego przygotowania zawodowego i kwalifikacji – dotyczy to również stanowisk kierowniczych. Wyzwania, jakie przed sobą stawiam, wymagają nowoczesnej administracji. Nowoczesna administracja to administracja odpowiednio wyposażona, skoncentrowana na kliencie, sprawna i sprawnie zarządzana. Wykwalifikowana kadra w urzędach to inwestycja w rozwój, innowacje i wizerunek powiatu. Bez ludzi odpowiednio zaangażowanych, wykształconych, wynagradzanych i z jasno określoną ścieżką rozwoju zawodowego, chcących pracować i rozwijać się, nie da się osiągnąć żadnych celów.

2. Wyjaśnienie sprawy dzikiego wysypiska w Strzyżowie i jego likwidacja – w Strzyżowie zalegają tysiące ton toksycznych, rakotwórczych odpadów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i mogą niszczyć świat roślinny i zwierzęcy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której władze powiatu zapominają o problemie setek tysięcy ton trujących ludzi i środowisko śmieci, które w dalszym ciągu zalegają na terenie powiatu. Na dzień dzisiejszy nic z nimi nie zrobiono! Punktem honoru dla każdego samorządu powinno stać się rozliczenie odpowiedzialnych za powstanie tego wysypiska, które niszczy nie tylko piękny teren, ale NAS i nasze dziec,i i usunięcie tych śmieci! Rada Powiatu w porozumieniu i współpracy z samorządami gminnymi a także Ministerstwem Środowiska, czy szeregiem instytucji ochrony środowiska, powinna podjąć konsekwentne działania w celu utylizacji TRUJĄCEGO PROBLEMU!!! W tym miejscu należy też podjąć oszacowanie i rozliczenie strat, jakie poniósł budżet samorządów powiatu i Gminy Horodło z tytułu nielegalnie pobranych kopalin.

3. Inwestycje – dotychczas powodem do dumy władz powiatu na każdych dożynkach powiatowych była przebudowa drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów. Pytanie, jakie racjonalne przesłanki decydowały o regularnym przeznaczaniu ogromnej większości środków na jedną tylko drogę? Co przekonywało radnych do inwestowania tylko w jednym kierunku? Bo o podjęciu czegokolwiek w innych rejonach powiatu nie było mowy, dlatego uważam, że w najbliższej kadencji Rada Powiatu, opierając się na ścisłej współpracy z samorządami gminnymi, powinna opracować plan długofalowych inwestycji, remontów i przebudowy sieci dróg. W tym celu powinno powstać międzysamorządowe porozumienie, którego celem będzie stworzenie rzetelnie opracowanego planu inwestycyjnego na okres 5 lat i zaplanowania środków finansowych na inwestycje w całym powiecie, bez względu na podział terytorialny i różnice polityczne tak, aby zakończyć trwający od lat irracjonalny podział na miasto i wieś – powiat, to nasze dobro wspólne i każdy z jego mieszkańców ma  mieć równy dostęp do jego zasobów i udział w jego rozwoju.

4. Alternatywne metody finansowania inwestycji. Wyzwaniem dla samorządu, który chce się rozwijać jest problem już wyczerpanych lub wyczerpujących się środków unijnych na inwestycje na lata 2014 – 2020. Między bajki można włożyć zapewnienia kandydatów, że jak ich wybierzecie to oni pozyskają fundusze unijne! Czas zrozumieć i przyjąć do wiadomości, że stopniowo będziemy musieli uczyć się radzić sobie bez tych pieniędzy. Kolejna edycja programowania funduszy na okres po roku 2021 jest aktualnie projektowana. Są projekty rozporządzeń unijnych, jednak ich treść nie napawa optymizmem. Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności na okres perspektywy finansowej 2021 – 2027 został opublikowany przez Komisję Europejską 29 maja 2018 r. w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Nie mamy co liczyć na znaczące fundusze na drogi, chodniki, sale gimnastyczne, baseny itp. W związku z tym musimy stworzyć rzetelny i racjonalny plan inwestycyjny z uwzględnieniem alternatywnych źródeł finansowania, niemal nie stosowanych dotychczas w naszym regionie. Mam na myśli dwa konkretne sposoby na finansowanie inwestycji powiatowych: realizację inwestycji w dowolnym z modeli formuły partnerstwa PUBLICZNO – PRYWATNEGO (PPP) oraz PROJEKTY HYBRYDOWE tj. projekty z wykorzystaniem kapitału prywatnego, budżetu powiatu i/lub gmin oraz dotacji – głownie rządowych. Te modele są promowane i wspierane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dla samorządów planujących inwestowanie i nie chcących się zadłużać, nie ma obecnie trzeciej drogi! Taka trzecia droga na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów i dostępnych środków na inwestycje, nie istnieje. W tej formule partnerstwa w Polsce zachodniej i północno – zachodniej budowane są baseny, ośrodki sportu i rekreacji, wyposażane i utrzymywane oddziały szpitalne, a nawet budowane i utrzymywane (np. przez okres 25 lat) drogi publiczne (miejskie, powiatowe) sieci przystanków, oświetlenie uliczne itp.

5. Szpital – remont jednego z oddziałów to chluba dotychczasowego starosty i byłej dyrekcji. Jednak dla nikogo tajemnicą nie jest, że opieka medyczna w naszym powiecie pozostawia wiele do życzenia. Chyba każdy z nas miał możliwość przekonać się osobiście, jak to wygląda. Uważam, że powiat jako organ założycielski szpitala, powinien wykazać zainteresowanie istniejącymi od lat problemami kadrowymi szpitala. Czas, aby Rada Powiatu zwróciła uwagę na istotne problemy personelu szpitala każdego szczebla. Czas usiąść do rozmów, wysłuchać argumentów i wspólnie opracować plan naprawczy tak, aby zakończyć narastające od lat konflikty kadrowe i płacowe. W naszym wspólnym interesie jest posiadanie wykwalifikowanej kadry medycznej, sprawnie i fachowo działającej opieki medycznej, której każdy z nas potrzebuje lub będzie potrzebował. Czas wypracować kompromis i nie sprowadzać współpracy jedynie do przyznawania nagród dyrekcji za brak elementarnych osiągnięć, zarówno w zarządzaniu placówką, jak i w statutowych działaniach.


Drodzy Wyborcy, mam świadomość ryzyka i ogromnych trudności w wykonaniu powyższych celów i założeń, jednak ubiegając się o Wasz Głos, za swój obowiązek uważam podejmowanie trudnych wyzwań.

 

Tomasz Ożóg

 

Materiał wyborczy, sfinansowano ze środków KWW PiS.

tekst i fot. mat. reklamodawcy

Portal LubieHrubie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych dostarczonych przez reklamodawców.
Zobacz też:

Stop powiatowej patologii. List otwarty Tomasza Ożoga – kandydata PiS do Rady Powiatu Hrubieszowskiego