15 czerwca 2024

Przetargi UM

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
o g ł a s z a

przetargi ustne nieograniczone, które odbędą się dnia 19 kwietnia 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1:

Reklamy

o godz. 9.00 – pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście, przy ul. Piłsudskiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle „POLNA” na realizację zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności i usług, oznaczonej numerem działki 1164/37 o pow. 1102 m2 wraz z udziałem 1/2 w działce nr 1164/36 o pow. 444 m2 stanowiącej obsługę komunikacji, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 70760 :
– cena wywoławcza 130.000,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 23.442,62 zł,
– wadium 13.000,00 zł

o godz. 10.00 – pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście, przy ul. Piłsudskiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle „POLNA” na realizację zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności i usług, oznaczonej numerem działki 1164/38 o pow. 1489 m2 wraz z udziałem 1/2 w działce nr 1164/36 o pow. 444 m2 stanowiącej obsługę komunikacji, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 70760 :
– cena wywoławcza 155.000,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 27.950,82 zł,
– wadium 15.000,00 zł

Reklamy

o godz. 11.00 – pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście, przy ul. Piłsudskiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa osiedle „POLNA” na realizację zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności i usług, oznaczonej numerem działki 1164/25 o pow. 967 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 70760 :
– cena wywoławcza 100.000,00 zł w tym 22% podatku VAT tj. 18.032,79 zł,
– wadium 10.000,00 zł

o godz. 12.00 – pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 2102 o pow. 896 m2, położonej w Hrubieszowie, obręb Podgórze przy ul. Gródeckiej, zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 64084 :
– cena wywoławcza 17.200,00 zł ,
– wadium 2.500,00 zł

Reklamy

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
Wadia do przetargów należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 16 kwietnia 2007 roku włącznie.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

Burmistrz Miasta
(-) Zbigniew Dolecki