20 maja 2024

Rekrutacja do służby kandydackiej

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NOWEJ PROCEDURY REKRUTACJI DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE.

Planowane przyjęcia do służby 05 lutego 2007r. – 60 osób, 10 kwietnia 2007r. – 50 osób, 09 lipca 2007r. – 60 osób, 08 października 2007r. – 60 osób, 10 grudnia 2007r. – 60 osób.

SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ MOŻE PEŁNIĆ:

· obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
· niekarany, korzystający z pełni praw publicznych,
· posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

DODATKOWE WYMAGANIA:

· wiek do 24 lat,
· wykształcenie średnie,
· nieuregulowany stosunek do służby wojskowej (poborowy nie korzystający z odroczenia od służby wojskowej np. ze względu na kontynuację nauki),
· kategoria zdrowia "A" udokumentowana wpisem w książeczce wojskowej,
· miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie województwa lubelskiego.

POBOROWI ZAINTERESOWANI PEŁNIENIEM SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W OPP W WARSZAWIE POWINNI ZŁOŻYĆ w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Północna 3, pokój nr 2, numer telefonu (0-81) 535-46-55 lub 535-45-38

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

· podanie o przyjęcie do służby kandydackiej (kierowane do Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie),
· wypełniony kwestionariusz osobowy,
· odręcznie napisany życiorys,
· dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie -oryginały dokumentów do wglądu),
· zaświadczenie o niekaralności (informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie powiatowej/miejskiej Policji województwa lubelskiego.

O przyjęcie do służby kandydackiej mogą ubiegać się osoby, które przystępowały do procedury rekrutacyjnej w 2006r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:
· na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie www.kwp.lublin.pl,

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz.U. nr 12, poz.77).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.