23 maja 2024

Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie w grudniu 2011 r. kończy realizację projektu „Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Celem głównym Projektu jest rozwój pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w zakresie kompleksowego obsługiwania osób bezrobotnych i pracodawców, poprzez zwiększenie dostępności oraz wzbogacenie form i metod pośrednictwa pracy oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie wachlarza usług poradnictwa zawodowego i pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia.

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów sfinansowano zatrudnienie czterech pośredników pracy i trzech doradców zawodowych do dnia 31.12.2011 r. oraz przeszkolono nowozatrudnionych pracowników przygotowując ich do pracy na danym stanowisku.

Projekt wsparciem objął 7 osób – pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie.