Rządowe stypendia dla uczniów hrubieszowskiego Staszica

Uczniowie hrubieszowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica, zostali laureatami stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Reklamy

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Izabeli Mrozowskiej i Stanisława Adamowicza

W roku 2020 w województwie lubelskim 433 uczniów zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów. Do zaszczytnego grona nagrodzonych należy dwoje uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Staszica – Izabela Mrozowska z kl. II biologiczno-chemicznej (4-letnie LO) i Stanisław Adamowicz z kl. II humanistyczno-psychologicznej (3-letnie LO),

Zarówno Iza, jak i Staszek, nie tylko posiadają najwyższe w szkole średnie ocen, ale także są uczestnikami i laureatami konkursów przedmiotowych. Obydwoje pasjonują się językami obcymi, choć ich zainteresowania wybiegają o wiele dalej sięgając innych dziedzin nauki.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7 092 stypendia. Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł. Uczeń otrzymuje wsparcie w dwóch ratach (pierwsza rata za okres od września do grudnia, druga za okres od stycznia do czerwca).

Gratulujemy Izie i Staszkowi oraz życzymy wytrwałości w dążeniu do celu.

***

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Gabrieli Jarosz

Minister Edukacji i Nauki, jak co roku, wyróżnia wąskie grono wysoce uzdolnionych uczniów polskich szkół. W 2020 r. w całym kraju ścisłe kryteria spełniło jedynie 29 uczniów, a wśród nich uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Staszica Gabriela Jarosz.

Gabrysia jest uczennicą klasy III humanistyczno – psychologicznej. Od lat interesuje się językiem i literaturą rosyjską oraz kulturą i historią Rosji. Dzięki talentowi, wrażliwości i pracowitości odnosi spektakularne sukcesy nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej.

Do najważniejszych należą:

• Międzynarodowy Konkurs „Żywa Klasyka 2020”, Ministerstwo Edukacji Federacji Rosyjskiej, Rosja, Sankt-Petersburg – I miejsce – tytuł laureata (indywidualnie)

• X Międzynarodowy Konkurs Puszkinowski pt. „Что в имени тебе моём?”, Państwowy Uniwersytet A. Puszkina w Moskwie, Rosja – dyplom zwycięscy (indywidualnie)

• Ogólnopolski Maraton z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Rosyjskiego, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, II miejsce – tytuł laureata (indywidualnie)

• Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej pod hasłem „Поэзии пленительные строки”, UMCS w Lublinie oraz Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej, II miejsce – tytuł laureata (indywidualnie)

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

• laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

• laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

• uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

• uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

• uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym;

• uczniom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi.

Są to uczniowie, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2019/2020. Wysokość stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ucznia.

Serdecznie gratulujemy Gabrysi oraz życzymy kolejnych sukcesów i powodzenia na maturze.

­

info i fot. LO Staszic