Skuteczny pracownik – nowy projekt w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie rozpoczął realizację projektu konkursowego pn. „Skuteczny pracownik”.

Reklamy

 
 
Powiatowy Urząd Pracy informuje o rozpoczęciu realizacji projektu konkursowego pn. „Skuteczny pracownik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie”.

 

Projekt realizowany w okresie od 2013-08-01 do 2015-06-30 ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego w zakresie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wzrost kompetencji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie poprzez: 

 

  • zatrudnienie 1. pośrednika pracy i 1. dorady zawodowego w okresie od 2013-08-16 do 2015-06-30,
  • przeszkolenie w okresie od 2014-01-01 do 2014-06-30 10. kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie z zakresu pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia.

BIURO PROJEKTU: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 11, pokój nr 14.