26 maja 2024

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Służby Drogowej w 2019 roku

Na ostatniej sesji, hrubieszowskim radnym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Miejskiej Służby Drogowej w roku 2019.

 

Do podstawowych zadań Miejskiej Służby Drogowej należą :

 

z zakresu transportu:

1) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu. utrzymania i ochrony dróg oraz drogow ych obiektów inżynierskich;

2) pełnienie funkcji inwestora;

3) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na czas obrony kraju;

6) koordynacja robót w pasie drogowym;

7) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i budowę zjazdu z drogi oraz pobieranie opłat i naliczanie kar pieniężnych;

8) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich na żądanie8) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;uprawnionym organom;

9) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji 9) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;Dróg Krajowych i Autostrad;

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowy10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ch obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

12) przeciwdziałanie niszczeniu d12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;róg przez ich użytkowników;

13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu drogowego wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje ruchu drogowego wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpobezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;średnie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

14) pobieranie opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych14) pobieranie opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

15) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie 15) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie

a) przystanków komunikacyjnych, których a) przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Hrubieszówwłaścicielem jest Gmina Miejska Hrubieszów

b) wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom , posadowionych na b) wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tegomiejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, bez względu na kategorię miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, bez względu na kategorię tych dróg;tych dróg;

16) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest 16) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gmina Miejska Hrubieszów;Miejska Hrubieszów;

17) utrzymanie, wymiana i naprawa oznakowania pionowego i poziomego oraz wprowadzanie 17) utrzymanie, wymiana i naprawa oznakowania pionowego i poziomego oraz wprowadzanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;

18) utrzymanie oznakowania nazw ulic, placów i skwerów na zarządzanych tere18) utrzymanie oznakowania nazw ulic, placów i skwerów na zarządzanych terenach; nach;

 

z zakresu gospodarki komunalnej:

1) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;1) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

2) utrzymanie terenów gminnych przeznaczonych pod drogi;2) utrzymanie terenów gminnych przeznaczonych pod drogi;

3) utrzymanie zieleni miejskiej oraz 3) utrzymanie zieleni miejskiej oraz parku miejskiego wraz ze zlokalizowanymi na nichparku miejskiego wraz ze zlokalizowanymi na nich obiektami małej architektury ( koszenie, sprzątanie, drobne naprawy infrastruktury);obiektami małej architektury ( koszenie, sprzątanie, drobne naprawy infrastruktury);

4) utrzymanie przekazanych placów zabaw i obiektów rekreacyjnych oraz deptaka miejskiego; 4) utrzymanie przekazanych placów zabaw i obiektów rekreacyjnych oraz deptaka miejskiego;

5) instalowanie i naprawa koszy na śmieci na zarządzanych terenach;5) instalowanie i naprawa koszy na śmieci na zarządzanych terenach;

6) administrowanie i zarządzanie tablicami oraz słupami ogłoszeniowymi;6) administrowanie i zarządzanie tablicami oraz słupami ogłoszeniowymi;

7) wsparcie przy organizowaniu imprez przez Urząd Miasta i jednostki podległe7) wsparcie przy organizowaniu imprez przez Urząd Miasta i jednostki podległe

 

>> Pełne sprawozdanie z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2019 r.