25 czerwca 2024

Sprostowanie Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Hrubieszowie

W nawiązaniu do zamieszczonej w dniu 28.07.2016 r. wiadomości pod tytułem „Kronikarz Hrubieszowski: Władza absolutna” mając na względzie dobre imię Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie oraz załogi – pracowników z długoletnim stażem, fachowców z uprawnieniami i doświadczeniem wnoszę o zamieszczenie na Państwa stronie naszej odpowiedzi – sprostowania:

Reklamy


PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O.

22-500 HRUBIESZÓW, ul. Grabowiecka 18 b

Reklamy

 

Pan Maciej Łyko

Redaktor  Portalu lubiehrubie.pl

Reklamy

 

            W nawiązaniu do  zamieszczonej w dniu 28.07.2016r. wiadomości pod tytułem  „Kronikarz Hrubieszowski: Władza absolutna” mając na względzie dobre imię Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie oraz załogi – pracowników z długoletnim stażem, fachowców z uprawnieniami i doświadczeniem

wnoszę

 o zamieszczenie na Państwa stronie naszej odpowiedzi – sprostowania:

Pan Józef Kuropatwa wraz z żoną nabyli w 1998 roku 2,5 % udziałów, a więc w dacie kiedy Pan Józef Kuropatwa nie był Starostą. Od tamtej daty Pan Kuropatwa  ani nikt  z jego rodziny nie nabywał ani jednego udziału, nikt inny z jego rodziny nie posiada żadnych udziałów w naszej Spółce.

Spółka nigdy nie była faworyzowana w żaden sposób w żadnym przetargu. Do udziału w przetargach składa oferty na równi z innymi podmiotami i bierze w nich udział na takich samych zasadach.

Spółka jest solidnym wykonawcą, roboty kończy w terminie bez wad i usterek co potwierdzają stosowne dokumenty, brak więc podstaw do naliczania kar. Finanse Spółki badane są co roku przez zewnętrznego, niezależnego biegłego księgowego. Wszystkie dokumenty prawne przewidziane w tym zakresie złożone są do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka na trudnym rynku radzi sobie dobrze i nie ma kłopotów finansowych.

Informacje Pana Jana Kowalskiego Kronikarza Hrubieszowskiego zamieszczone na Państwa portalu w w/w wiadomości w stosunku do naszej Spółki są nieprawdziwe, godzą w dobre imię Spółki  dlatego  Spółka skorzysta z przysługującego jej prawa tj. art. 24 w związku z art. 4310  Kodeksu cywilnego.

 

prezes Zarządu

mgr inż. Dariusz Gumieniak