Stypendia dla uczniów – nabór wniosków tylko do 16 września!

Tylko do 16 września 2014 r. trwa ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu: „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015”. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, naboru wniosków oraz potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl.

Reklamy

Program stypendialny skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, którzy są szczególnie uzdolnieni – głównie w zakresie nauk matematyczno –przyrodniczych i technicznych, a którzy mają zarazem utrudniony dostęp do wiedzy. Stypendia wypłacane są przez 10 miesięcy w okresie od września – czerwca, w formie świadczenia pieniężnego. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium wynosi 400 zł. brutto. Otrzymane środki uczeń może przeznaczyć na książki, wyjazdy edukacyjne, sprzęt komputerowy lub inne rzeczy, które bezpośrednio przyczynią się do lepszego dostępu do wiedzy.

W UMWL realizowany jest projekt systemowy „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

 

W roku szkolnym 2013-2014 zostało przyznanych 400 stypendiów. Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2013 do 30.06.2015r.