Stypendia licealne Akropol

Zainaugurowano ogólnopolski program stypendiów licealnych AKROPOL. Jest to największa tego typu inicjatywa w Polsce, jeśli nie w Europie, w całości finansowana ze środków prywatnych, zarządzana przez Edukacyjną Fundację Czerneckich EFC.

Reklamy

Docelowo opieką stypendialną EFC obejmować będzie 300 licealistów, którzy:
– pochodzą z terenów wiejskich;
– uzyskali minimum dobre wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum;
– spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin żyjących poniżej minimum socjalnego określanego przez Instytut Pracy i Polityki Społecznej).

Reklamy

W ramach programu AKROPOL, nasza Fundacja oferować będzie stypendystom:
– stypendium wypłacane przez Fundację przez okres trzech lat nauki w liceum;
– zakwaterowanie w internacie lub bursie wskazanej przez Fundację;
– pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek ubezpieczeniowych w liceum;
– pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w bursie;
– pokrycie kosztów niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych;
– pokrycie kosztów dodatkowych indywidualnie określanych z każdym uczestnikiem programu AKROPOL w umowie stypendialnej;
– opiekę Fundacji w zakresie określonym w umowie stypendialnej;
– możliwość ubiegania się o uczestnictwo w programie stypendiów uniwersyteckich PARTENON.

Aby otrzymać nasze stypendium, gimnazjaliści będą musieli pomyślnie przejść rekrutację do jednego z 13 najlepszych polskich liceów. Wśród wbranych przez EFC liceów jest również liceum w Lublinie, które przyjmować będzie stypendystów EFC z województwa Lubelskiego.

Osobą odpowiedzialną za rekrutację stypendystów w województwie lubelskim jest Koordyantor Wojewódzki EFC Maciej Ziółkowski, mziolkowski@efc.edu.pl , tel. 505017491. Wszelkie informacje o Edukacyjnej Fundacji Czerneckich dostępne są na naszej stronie www.efc.edu.pl.

Jak pomagamy

Nie chcemy być organizacją tylko dającą fundusze. Chcemy pomagać naszym stypendystom finansowo, ale również proponować im różne działania, dzięki którym będą mogli intensywniej się rozwijać. Nasi beneficjenci korzystają z najlepszych liceów w kraju, zapewniamy im swobodny dostęp do nauki poprzez stypendium, kursy językowe, pomoce naukowe i warsztaty edukacyjne.

Stypendium EFC jest gwarancją finansową dla uczniów przez cały okres nauki w liceum (poprzez program AKROPOL) oraz uniwersytet (program PARTENON). Oprócz stypendium, otrzymują zakwaterowanie z wyżywieniem w internacie lub bursie wskazanej przez Fundację. Jest również możliwe pokrycie dodatkowych kosztów indywidualnie określanych z uczestnikiem programu.

Stypendyści będą również mieli zapewnioną opiekę psychologa szkolnego i opiekuna z Fundacji. Mamy nadzieję na stworzenie między stypendystami i naszymi opiekunami nie tylko czysto formalnej więzi, ale również szczerych kontaktów owocujących pomocą w niemal każdej sytuacji.

Dzięki warsztatom edukacyjnym organizowanym przez Fundację młodzi ludzie będą mogli łatwiej podchodzić do spraw, które zazwyczaj są wielkim wyzwaniem dla osób przenoszących się z mniejszych miejscowości do miast. Chcemy poszerzyć ich wiedzę i umiejętności z zakresu autoprezentacji, budowy kariery, liderstwa i kontaktów społecznych.

Poprzez Fundację chcemy pomóc uczniom utalentowanym w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań bez względu na dzielące ich odległości od głównych ośrodków naukowych i dać im perspektywy na lepszą przyszłość. Ważne jest dla nas przełamanie bariery dzielącej uczniów z obszarów wiejskich i pokazanie im możliwości, których zazwyczaj niestety są pozbawieni.

Fundacja wspierać będzie również działania jej stypendystów mające na celu pobudzenie środowisk, z których wywodzi się ta młodzież. Naszym największym sukcesem będzie gdy młodzi ludzie wykształceni dzięki pomocy EFC wracać będą do swoich korzeni by tam inwestować swój kapitał intelektualny.

***

Z wyrazami szacunku,
Joanna Bochniarz
Prezes Zarządu