18 kwietnia 2024

Uchylenie wszystkich rozporządzeń dotyczących zwalczania wścieklizny

Rozporządzenie Nr 6 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie dotyczące uchylenia wszystkich wydanych rozporządzeń w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu hrubieszowskiego.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 6

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HRUBIESZOWIE

z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie uchylenia rozporządzeń w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze i Werbkowice oraz miasta Hrubieszów.


Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

 

         § 1. Uchyla się rozporządzenia:

1)      Rozporządzenie Nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 12 grudnia  2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu miasta Hrubieszów i gminy Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012r.  poz. 4334),

2)      Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 28 stycznia   2013r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Mircze i Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013r. poz. 349),

3)      Rozporządzenie  Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Horodło i Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013r.  poz. 520),

4)       Rozporządzenie Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 4 lutego 2013r.   w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy  Dołhobyczów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013r.  poz. 537),

5)       Rozporządzenie  Nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 25 lutego 2013r.  w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Hrubieszów, gminy Werbkowice i miasta Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013r.  poz. 1213),

6)       Rozporządzenie Nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 11 marca 2013r.  w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Dołhobyczów i  Mircze (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013r.  poz. 1444).

 

        § 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze i Werbkowice oraz miasta Hrubieszów i w miejscowościach (sołectwach) na obszarach zagrożonych.

.

        § 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

       § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie

Ryszard Kern

 

Uzasadnienie 

          W okresie 3 miesięcy od daty ostatniego stwierdzenia choroby nie odnotowano nowych zachorowań, a podjęte środki zapobiegawcze w ogniskach choroby doprowadziły do jej likwidacji. W świetle powyższego dalsze utrzymanie w mocy nakazów i zakazów rozporządzeń wydanych w celu zwalczenia i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, nie jest zasadne. Zagrożenie wystąpienia wścieklizny ustało w wyżej wymienionych miejscach, należy zatem w całości uchylić rozporządzenia.