18 lipca 2024

VII sesja Rady Miejskiej

Hrubieszów

Reklamy

29 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie odbędzie się VII sesja Rady Miasta Hrubieszowa.

b>Proponowany porządek obrad:

Reklamy

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Reklamy

3. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 28 lutego i 28 marca 2011 roku.

4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania oraz wnioski radnych.

8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za rok 2010.

9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania preliminarza wydatków do Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku i Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.

10. Informacja o wynikach wyborów w Samorządach Mieszkańców.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej
i zarządzenie jej poboru w drodze inkasa.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeżwień w Zamościu.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Województwu Lubelskiemu.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Województwu Lubelskiemu.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej
będzie przysługiwała dieta.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Hrubieszowa dot. terenów obrębu Sławęcin.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – osiedle „Polna” – ul. Leśmiana, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – osiedle „Polna” – ul. Leśmiana.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody
Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż, w drodze przetargu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody
Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

24. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody
Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielania zgody
Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody
Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na cel publiczny.

27. Wolne wnioski i informacje.

28. Zakończenie obrad.