W sprawie likwidacji kolei na Zamojszczyźnie

Zamość

Reklamy

Tekst zawiera dokumenty związane z interwencją Posła Sławomira Zawiślaka w sprawie likwidacji połączeń kolejowych na Zamojszczyźnie.

***

Szanowny Pan
Marcin Zamoyski
Prezydent Miasta Zamość

W nawiązaniu do podjętych przeze mnie działań mających na celu przywrócenie pasażerskich połączeń kolejowych z Zamościem i Zamojszczyzną (m.in. wniosek o kontrole do NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich) oraz toczącej się społecznej dyskusji wokół w/w problemu, w trakcie której m.in. Rada Miasta Zamość – podobnie jak wiele samorządów naszego regionu – zaprotestowała przeciwko w/w decyzji, przyjmując w dniu 28.09.2009 r. stanowisko w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych z Zamościa i modernizacji trakcji kolejowej, uprzejmie proszę Pana Prezydenta o ustosunkowanie się do przytoczonej niżej treści informacji zawartej w odpowiedzi Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Pana Jacka Sobczaka z dnia 15.02.2010 r., będącej efektem mojego zapytania dotyczącego roli władz województwa w przedmiotowej sprawie.

Przypomnę, że n/w fragment został przeze mnie odczytany w trakcie mojego wystąpienia na XXXX sesji Rady Miasta Zamość dnia 22 lutego 2010 roku:
„Należy przy tym dodać, że Samorząd Województwa Lubelskiego podjął działania w celu odtworzenia historycznego szlaku kolejowego łączącego Warszawę ze Lwowem (Warszawa – Lublin – Rejowiec – Zawada – Hrebenne – Rawa Ruska – Lwów), w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
Mając świadomość, że modernizacja linii nr 69 (Rejowiec Fabryczny – Hrebenne) nie należy do priorytetów zarządcy infrastruktury kolejowej, na etapie formułowania propozycji projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei sformułował na zlecenie samorządu Województwa Lubelskiego założenia projektu rewitalizacji połączenia kolejowego Lublin – Zamość, składającego się z następujących elementów:
– odtworzenie łącznicy nr 563 (w celu zlikwidowania 15-minutowej zmiany kierunku jazdy oraz obsługi trakcyjnej na stacji Rejowiec Fabryczny),
– budowa łącznicy omijającej stację Zawada (ewentualnie modernizacja stacji i urządzeń sterowania ruchem kolejowym w celu skrócenia czasu jazdy o ok. 10-20 minut),
– remont nawierzchni i wybranych elementów infrastruktury kolejowej pomiędzy Rejowcem Fabrycznym, a Zamościem, umożliwiających poruszanie się pociągów z prędkością min. 80 km/h, bez zbędnych ograniczeń,
-budowa przystanku kolejowego „Zamość Stare Miasto” w rejonie ul. Peowiaków.
Projekt, którego wartość szacowano wstępnie na ok. 8, 0 mln euro (z czego 85 % stanowiłyby środki EFRR), był rekomendowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego i Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei na spotkaniu konsultacyjnym w Zamościu w dniu 22 listopada 2008 r. z udziałem przedstawicieli Władz Miasta Zamość. Brak akceptacji dla projektu spowodował, że środki dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na zadania związane z transportem kolejowym, zostały ostatecznie rozdysponowane na inne projekty. Zaangażowanie kolejnych środków europejskich na projekty regionalne zakresu infrastruktury kolejowej na Zamojszczyźnie może być więc rozpatrywane najwcześniej w ramach kolejnej perspektywy finansowej”.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Przedstawiciele, jakich instytucji, podmiotów organizacyjnych uczestniczyli w w/w spotkaniu konsultacyjnym w Zamościu dnia 22 listopada 2008r.?

2. Kto reprezentował władze Miasta Zamość?

3. Jakie były ostateczne stanowiska poszczególnych instytucji, podmiotów organizacyjnych w stosunku do propozycji władz Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącej projektu realizacji rewitalizacji połączenia kolejowego Lublin-Zamość?

4. Jakie było ostateczne, oficjalne stanowisko władz Miasta Zamość w temacie w/w projektu likwidującego barierę zmniejszającą szanse dla rozwoju gospodarczego Zamościa i Zamojszczyzny? Jeżeli zostało ono sformułowane w formie pisemnej, proszę o przekazanie jego kopii, ponadto innych dokumentów ilustrujących przebieg w/w spotkania konsultacyjnego?

5. Jeżeli stanowisko władz Miasta Zamość, w omawianej kwestii, było pozytywne, czyli popierające projekt, proszę o opinię Pana Prezydenta, jakie były przyczyny, które doprowadziły, iż rekomendowana przez władze Samorządu województwa inwestycja nie została przyjęta do realizacji? Kto zdecydował o jej ostatecznym odrzuceniu?

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na powyższe pytania w ustawowym terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem
(-) Sławomir Zawiślak
Poseł na Sejm RP

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010