15 czerwca 2024

Warsztaty dla pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hrubieszowie zaprasza w dniach 12 – 13 grudnia 2014 r. pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli do udziału w dwóch szkoleniach – warsztatach przygotowujących do realizacji programów wczesnej profilaktyki agresji, przemocy i uzależnienia od TV i gier komputerowych.

Reklamy


Są to programy rekomendowane  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach kierunku polityki Oświatowej na rok 2014/2015.

 

„Profilaktyka agresji i przemocy w szkole”

Reklamy


Łączny koszt szkoleń 240,00 zł (zapisy już trwają liczba miejsc ograniczona, można uczestniczyć w jednym szkoleniu – warsztacie)

12.12.2014r godz.13.00 do 19.00, piątek

Reklamy

13.12.2014r godz.  9.00 do 15.00, sobota

ul. Zamojska 16A, tel.  84 6962907 lub 84 5353650, ppphrub@wp.pl

Prosimy  o wcześniejsze podanie danych do faktury.

 

Program prowadzi Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucald

ul. Ks. Popiełuszki 43, 30 – 898 Kraków

  • Nauczyciele otrzymują materiały metodyczne do pracy z dziećmi
  • Nauczyciele otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Programy zostały poddany ewaluacji i ocenie ekspertów, są programami  rekomendowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Program

Magiczne Kryształy 12.12.2014r godz. 13.00 – 19.00(piątek)

Program profilaktyczno – wychowawczy

Są to warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do realizacji wczesnej profilaktyki agresji, przemocy i uzależnienia od TV i gier komputerowych. Jest kolejną propozycją oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Program został oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. „Magiczne Kryształy” i zawiera propozycję zajęć dla dzieci w wieku 7 -12 lat. Dotyka zagadnień związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (telewizji, komputera), a także pośrednio kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań, np. agresji. Program może być również wykorzystany jako zajęcia integracyjne dla klas I –IV.

Cele warsztatu:

– Przygotowanie uczestników do prowadzenia wczesnej profilaktyki przemocy, reagowania na zachowania agresywne i uzależnienia od mediów.

– Podkreślenie większego znaczenia budowania i pielęgnowania więzi międzyludzkich w porównaniu z kontaktem ze światem wirtualnym.

– Pozytywna rola i negatywny wpływ audiowizualnych mediów tj. TV, gier komputerowych i internetu w życiu i wychowaniu.

– Wdrażanie wychowawców i nauczycieli  do dostrzegania i rozwiązywania problemów przemocy występujących  w grupie dziecięcej.

– Umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

– Rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia.

– Wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny.

– Nauka współpracy jako formy zapobiegania agresywnym zachowaniom.

– Aktywne i zdrowe sposoby spędzania wolnego czasu.

 

Program

Cukierki 13.12.2014r. godz. 9.00 – 15.00(sobota)

Program profilaktyczno – wychowawczy

jest jedną z nielicznych propozycji oddziaływań skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia (5 – 10 lat).

Ze względu na stale obniżający się wiek inicjacji w zakresie zachowań ryzykownych jak używanie substancji psychoaktywnych, agresja, podejmowanie niebezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia, niska odpowiedzialność w kontakcie z rówieśnikami itp. Ważne jest podejmowanie treści profilaktycznych coraz wcześniej z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci. Program oparty jest na: pracy z bajką profilaktyczną pt. „Cukierki”, a treści i metody przekazu uwzględniają standardy profilaktyki zintegrowanej.

Cele zajęć:

– Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę szkolną.

– Pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu oddziaływań profilaktycznych.

– Rozwijanie u nauczycieli praktycznych umiejętności wychowawczych.

Treści zajęć:

-Wprowadzenie w zagadnienia profilaktyki wśród dzieci w wieku 5 – 10 lat.

– Podstawowe informacje dotyczące środków uzależniających.

– Mechanizm uzależnienia.

– Prezentacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych Cukierki – omówienie kolejnych elementów programu.

– Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej.