Wyjaśnienia Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów do wniosków końcowych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Wyjaśnienia Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów do wniosków końcowych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie, zawartych w protokole z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję w dniu 7 sierpnia 2012 r. w MKS „Unia” Hrubieszów.

Reklamy

Hrubieszów,dnia 31.08.2012 r.
 
Witam
 
W załączeniu przesyłam pełny tekst wyjaśnień do protokołu komisji rewizyjnej, które stanowią integralną część materiałów pokontrolnych i są w posiadaniu komisji rewizyjnej rady miejskiej, z prośbą o ich zamieszczenie na stronie lubiehrubie. 
 
Jednocześnie informuję, że na posiedzeniu zarządu w dniu 21 sierpnia br. zapowiedziałem definitywną rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu MKS „Unia” i to z przyczyn nie mających związku z kontrolą i jej wynikami (znane są one zarządowi), z chwilą zrealizowania zadań jakie trzeba było podjąć i zrealizować dla ratowania tego klubu.
 
Jednym z najważniejszych spośród tych zadań było uporządkowanie spraw dotyczących rejestracji klubu. Totalna ignorancja i nieodpowiedzialność w tym zakresie doprowadziły nasz klub na krawędź jego likwidacji, tak jak w 1992 roku. 
 
Sprawa ta została uporządkowana, a klub ponadto uzyskał status organizacji pożytku publicznego.
 
Kończący się proces porządkowania spraw rejestracyjnych klubu oraz obecna sytuacja skutkuje tym, że zapowiedzianą rezygnację oficjalnie składam na posiedzeniu zarządu w dniu 4 września br. wraz z wyczerpującym uzasadnieniem, które podam do publicznej wiadomości.
 
Znajdą się w nim zapewne odniesienia do stanu zastanego w klubie z chwilą objęcia funkcji prezesa (23.01.2012 r.) oraz kilkumiesięcznej pracy w klubie.
 
W niniejszej korespondencji pragnę jedynie zwrócić uwagę – w kontekście wypowiedzi niektórych radnych -, że póki co jestem jedyną osobą sprawującą w Hrubieszowie funkcję publiczną, która mając na względzie trudną sytuację finansową pierwszego zespołu piłkarskiego oraz przywoływaną ciągle trudną sytuację budżetu miasta, zawiesiła pobieranie jakiegokolwiek wynagrodzenia ze środków publicznych. Więcej, w klubie leżą od kilku tygodni rachunki opłacone z moich prywatnych pieniędzy, a na ich zwrot czekam aż wyjaśni się sytuacja finansowa klubu. Podobnych przypadków było zresztą wiele i przy odrobinie dobrej woli nie jest trudno to sprawdzić.
 
Zdzisław Kosakowski
Prezes Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów


 
 
Poniższe pyjaśnienia dotyczą (przyp. red.):


W Y J A Ś N I E N I A

Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów do wniosków końcowych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie, zawartych w protokole z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję w dniu 7 sierpnia 2012 r. w MKS „Unia” Hrubieszów.

 

Ad. 1.

Zarząd MKS „Unia” preliminarz wydatków zespołu seniorów piłki nożnej oszacował na poziomie jaki był do zaakceptowania przez zawodników – kandydatów do gry w tym zespole oraz przez kandydata na szkoleniowca. Propozycje wynagrodzeń piłkarzy (zdecydowana ich część należała się piłkarzom tylko w przypadku wygrania lub zremisowania meczu, a więc za osiągnięty wynik, a nie tylko obecność na boisku) oraz wynagrodzenie szkoleniowca tego zespołu na poziomie jakim był powszechnie znany, negocjowane były z zawodnikami i trenerem przez kilka tygodni. Ostatecznie zostały one zaakceptowane przez obie strony w wersji jak ustaliła komisja. Warto przy tym zwrócić uwagę, że ten poziom wynagrodzenia nie dał szansy pozyskania do gry wychowanków „Unii”, którzy grają w klubach na Zamojszczyźnie za wynagrodzenie znacznie wyższe. Obniżenie kosztów organizacji zawodów w których uczestniczył pierwszy zespół nie było możliwe, ponieważ koszty poniesione, to było zaledwie minimum zapewniające uczestnictwo w ligowych rozgrywkach (opłaty związkowe, dojazdy na mecze, wynagrodzenie sędziów, napoje dla zawodników oraz ich wyżywienie po meczach wyjazdowych). Podkreślenia wymaga także fakt, że wszystkie wynagrodzenia o których mowa w protokole Komisji Rewizyjnej zostały „oskładkowane” składkami na ubezpieczenie społeczne i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co niewątpliwie miało wpływ na wysokość kosztów ogółem zespołu seniorów. W pewnym stopniu na szacunek kosztów miało wpływ także to, że rozstrzygnięcia konkursów na finansowanie realizacji zadań publicznych nastąpiło dopiero w m-cu kwietniu br.

Ad.  2.

Osiągnięcia sekcji lekko atletycznej, których współautorem jako trener i wiceprezes zarządu ds. lekko atletyki jest Artur Kern są opisane dokumentacją znajdującą się w biurze klubu oraz stanowiącą uzasadnienie dla wniosków o stypendia i nagrody składane do Burmistrza Miasta, Starosty Hrubieszowskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. W okresie tylko pierwszych czterech m-cy 2012 r. lekko atleci „Unii” zdobyli m.in.:

1. Paweł Szostak:

    – srebrny medal na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów na 3000 m (26 – 29.01.2012  

      r., Spała),

    – srebrny medal na Przełajowych Mistrzostwach Polski Juniorów na 3000 m (23 – 

      24.03.2012 r. Szczecin),

    – mistrzostwo województwa lubelskiego juniorów w biegach przełajowych na 3000 m

      (03.03.2012 r. Biała Podlaska),

    – drugie miejsce w XVII Biegu Pierwiosnka w Leszkowicach na 5000 m (15.04.2012r

      Leszkowice).

2. Artur Kern:

    – czwarte miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski seniorów na 3000 m (25 –

      26.02.2012 r. Spała),

    – piąte miejsce na Mistrzostwach Polski seniorów w biegach przełajowych na 4000 m

      (10.03.2012 r. Bydgoszcz),

    – piąte miejsce w Półmaratonie Warszawskim (25.03.2012 r. Warszawa),

    – czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski w biegu na 10000 m (21.04.2012 r. Mikołów),

    – mistrzostwo województwa lubelskiego w biegach przełajowych na 3000 m (03.03.2012 r.

      Biała Podlaska),

    – pierwsze miejsce w XVII Biegu Pierwiosnka w Leszkowicach na 5000 m (15.04.2012 r. 

      Leszkowice),

   – pierwsze miejsce w XVIII Biegach Lewarta w Lubartowie na 5000 m (22.04.2012 r.

     Lubartów).

3. Albin Zacharczuk:

    – 12 miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Spale na 800 m (26 –

       28.01.2012 r. Spała),

    – pierwsze miejsce w XVIII Biegach Lewarta w Lubartowie na 5000 m dla zawodników do

      19 lat (22.04.2012 r. Lubartów).

4. Klub:

    – piąte miejsce „Unii”, w klasyfikacji klubowej województwa lubelskiego na Mistrzostwach Województwa w biegach przełajowych (03.03.2012 r. Biała Podlaska – startowało 14 zawodniczek i zawodników „Unii”. Podkreślenia wymaga ponadto fakt, że Artur Kern jako jeden z kilku trenerów „Unii” (także trenerzy podnoszenia ciężarów) w miesiącach styczeń i luty 2012 r. nie pobierał z klubu i HOSiR żadnego wynagrodzenia za pracę szkoleniową z młodzieżą.

Ad. 3.

Konsekwencją tej umowy i sposobu jej rozliczenia są m.in. zmiany w składzie zarządu klubu, także na miejscach członków funkcyjnych. Zauważyć przy tym należy, że w okresie od momentu rozpoczęcia pracy w klubie tj. od dnia 16 stycznia 2012 r. do 30 marca 2012 r. Pan Marian Cisło nie pobierał żadnego wynagrodzenia za prowadzenie zespołu seniorów piłki nożnej „Unii”. Jednocześnie wyjaśniamy, że decyzje dotyczące zatrudniania i zlecania, a także warunków zatrudniania i zlecania, podejmowane są wyłącznie przez zarząd klubu. W sprawie przywołanej przez Komisję w protokole z kontroli umowy o dzieło z Marianem Cisło z 17 kwietnia br., zarząd nie ma żadnej wiedzy, bowiem nigdy nie podejmował decyzji o jej zawarciu (patrz protokoły z posiedzeń zarządu). Trudno więc mówić o jej braku. Jeżeli jednak Komisja Rewizyjna o tej umowie ma wiedzę lub taką umową dysponuje to prosimy o jej udostępnienie celem przeprowadzenia przez zarząd szczegółowego wyjaśnienia, ustalenia źródła jej wytworzenia oraz osób, które ją zawarły.

Ad. 4.

Do organizacji obozu sportowego dla piłkarzy drużyn młodzieżowych w Krasnobrodzie (lokalizacja i warunki zostały uzgodnione z Ośrodkiem Turystycznym podczas wizyty w Krasnobrodzie w dniu 14 kwietnia br. członków zarządu Z. Kosakowskiego i D. Mękala) z kilku powodów:

–  do zarządu klubu, pomimo kilkakrotnych zachęt (patrz protokoły z posiedzeń zarządu), nie wpłynął ani jeden wniosek z prośbą o zakwalifikowanie na obóz z zespołu juniorów młodszych, którzy wywalczyli awans do I Ligii Wojewódzkiej. Brak zainteresowania tym obozem potwierdzał także trener. Być może spowodowane to było chęcią i koniecznością (wiek) odejścia z tego zespołu kilku zawodników,

– trener i reprezentanci rodziców, zawodników z zespołu trampkarzy młodszych byli zainteresowani organizacją obozu w Okunince, a nie w Krasnobrodzie. Potwierdza to wizyta w Okunince w Ośrodkach „Astur” i „Plus” trenera zespołu, Andrzeja Jaworskiego i przedstawiciela rodziców Szymona Więcha, z udziałem prezesa zarządu klubu Z. Kosakowskiego. Niestety omówione warunki organizacji obozu w Okunince przez przyszłych partnerów klubu nie zostały dotrzymane, a o ostatecznym zerwaniu negocjacji zdecydowało bezwzględne żądanie przez Ośrodek „Plus” wpłaty całości kosztów obozu przez klub na tydzień przed rozpoczęciem obozu (a więc przed rozpoczęciem świadczenia usługi). Ośrodek odmówił ponadto „darmowego” korzystania z boiska sportowego oraz zażądał od klubu opłat za pobyt kierownika obozu i trenera, a także zorganizowania (czytaj także opłacenia) lekarza. Usługi te w innych ośrodkach są w standardzie. Korespondencja w tej sprawie oraz projekt umowy z Ośrodkiem „Plus” w załączeniu,

– wielkość środków zabezpieczonych w budżecie klubu nie była wystarczająca (ze względu na wzrost kosztów organizacji obozu z 50,00 zł. w 2011 r. za osobodzień do 65,00 zł.) na zorganizowanie wyjazdowych obozów sportowych dla piłkarzy.

Dlatego też wyjazdowy obóz sportowy zorganizowano tylko dla 16 lekko atletów (miało być 20 osób, kilka osób ze względu na koszty wycofało się w ostatniej chwili) w Ustce. Było to możliwe dzięki stosunkowo niskim kosztom (50,00 zł. za osobodzień plus inne świadczenia – umowa w załączeniu) oraz dopłatom rodziców. Natomiast dla czterech młodzieżowych grup piłkarskich zorganizowano obozy dochodzeniowe z dożywianiem na obiektach HOSiR. Zaletą tej formy organizacji obozów jest to, że weźmie w niej udział zdecydowanie większa liczba zawodników – około 70 piłkarzy grup młodzieżowych, a opłata za nie trafi do HOSiR, a więc pośrednio do budżetu naszego miasta.

 

Ad. 5.

Wynagrodzenie Borysa Siergieja zostanie przeksięgowane ze stypendiów do kosztów wynagrodzeń. Nie spowoduje to jednak żadnych zmian w kosztach osobowych klubu ponieważ stypendia, tak samo jak wynagrodzenia podlegają „oskładkowaniu”, składkami na ubezpieczenia społeczne oraz opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy zauważyć, że w harmonogramie realizowanego zadania w pozycji kosztowej występuje kontrakt skalkulowany jako koszt 4 miesięcy x 1263 zł., czyli dokładnie tyle,ile wynosi koszt wynagrodzenia Sergieja Borysa.

 

Zwracamy także uwagę na fakt, że zarząd klubu pod kierownictwem obecnego prezesa pracuje od 23 stycznia 2012 r., a w obecnym składzie osobowym dopiero od 08 maja 2012 r.

 

Podpisy osób uprawnionych

Zdzisław Kosakowski – Prezes Zarządu

Kazimierz Małyska – Skarbnik

 

Hrubieszów, dnia 21 sierpnia 2012 r.

 

Wyjaśnienia przyjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 21 sierpnia br. po zapoznaniu się z protokołem z kontroli. Stanowią one integralną część dokumentacji pokontrolnej.