19 czerwca 2024

XIX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W środę 29 lutego 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00.

Reklamy

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 15 lutego 2012 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w zakresie wydanych w 2011 roku decyzji dotyczących zasiłków.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za rok 2011 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Hrubieszów.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hrubieszów.
 18. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszowa o wydanych decyzjach w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – teren między ul. Dwernickiego i ul. Wesołą z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – teren między ul. Dwernickiego i ul. Wesołą.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów na lata 2012 – 2032.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie obrad.