5 marca 2024

XLVI Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – z w o ł u j ę na dzień 28 kwietnia 2006 roku na godzinę 9:00 XLVI sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

br />Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Proponowany porządek posiedzenia;
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Hrubieszów odbytej w dniu 31 marca 2006 roku.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.
6. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli sprawdzającej wykonanie przez Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie wniosków wydanych na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w dniach 15 i 16 listopada 2005 roku.
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
b) dyskusja,
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Hrubieszów z wykonania budżetu miasta za rok 2005
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przedstawienie opinii o
wykonaniu budżetu miasta za 2005 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta,
c) zapoznanie radnych z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta,
d) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Hrubieszów z wykonania przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Hrubieszów z wykonania preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
12. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XII/109/03 z dnia 29 września 2003 roku w sprawie głównych kierunków pracy i sposobu realizacji zadań Rady Miejskiej w latach 2003 – 2006.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
13. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Handlu Rady Miejskiej Hrubieszów z działalności za 2005 rok.
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
14. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej Hrubieszów z działalności za 2005 rok
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów".
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stypendium rocznego jednorazowego oraz przyznanie stypendium.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającego uchwałę Nr XLII/418/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

Reklamy

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającego uchwałę Nr XLII/420/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków do miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Hrubieszowie.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie skargi Państwa Stanisławy i Bogusława Miazgów na Burmistrza Miasta Hrubieszów.
a) wystąpienie Przewodniczącego Rady,
b) dyskusja,
c) zajęcie stanowiska .
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego spółdzielniom mieszkaniowym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów .
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
22. Zakończenie obrad

Przewodniczący RM Hrubieszowa
Dariusz Gałecki