30 maja 2024

Zabawne? Raczej żałosne!!!

HrubieszówHrubieszów

Na stronie hrubieszow.info 20 maja został zamieszczony tekst podpisany przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa – Zbigniewa Doleckiego. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to NOWOROCZNY (!!!) „rachunek sumienia” naszej władzy. Rachunek jest oczywiście z tych pod tytułem „władza jest super”, ale nie o niego tu chodzi…

Tekst ten był co prawda zamieszczony na stronach internetowych UM w postaci pliku graficznego (fotografii ulotki) na początku roku, ale w postaci elektronicznej jest dostępny dopiero teraz.

Cytuję z poniższego tekstu:
„Uważam, że mieszkańcom należy się informacja o tym, na co wydawane są te pieniądze i jakie są za nie realizowane zadania. Chciałbym by takie sprawozdania składane pod koniec każdego roku stały się normą w naszym mieście. Mam nadzieję, że pozwoli to państwu bliżej zapoznać się z działaniami władz miasta, problemami do rozwiązania oraz planami na przyszłość.”

No więc… Nareszcie żeśmy Panie Burmistrzu informację ową w postaci zasługującej na miano XXI – wiecznej otrzymali. Nie wiem jedynie, komu za nią dziękować??? Panu Bogu czy też Partii???

Mogę ewentualnie winę całą wziąć na siebie – przecież to właśnie obowiązkiem portalu LubieHrubie jest przepisywanie tekstu z ulotki, której projekt w postaci gotowego pliku znajduje się w UM! Wysłanie bowiem elektroniczną pocztą owego pliku to wysiłek przekraczający możliwości personelu urzędniczego odpowiedzialnego za informację i promocję! A może takiego personelu nie ma?…

Ktoś oczywiście może zarzucić, że moje rozbuchane EGO nie dopuszcza myśli, że o takie informacje trzeba się starać. Nic podobnego!!! To nie media, czytelnicy i społeczeństwo w ogóle są dla władzy, lecz władza jest dla nich!!! I to władza ma zabiegać o zainteresowanie społeczne, a nie na odwrót!!!

I… żeby na przyszłość była całkowita w tym temacie jasność – nie będziemy NIGDY zabiegać o informacje u władzy!!! Bo nie będziemy tracić czasu na pierdoły, za które nie my jesteśmy odpowiedzialni.

Natomiast zawsze będziemy zamieszczać informacje, które do nas docierają, co czynimy nieustannie od początku istnienia portalu. I wszystkich, którzy posiadają wiadomości dotyczące wydarzeń mających miejsce na terenie Hrubieszowszczyzny, po raz kolejny gorąco zachęcamy do ich nadsyłania. Nie oceniajcie sami wagi tych wydarzeń – pozwólcie ją ocenić czytelnikom poprzez zaistnienie w Internecie „na zawsze”. Przyczynicie się tym samym do tworzenia historii tego miejsca, Waszego miejsca. Bo cóż pozostanie po nas za 100 czy 200 lat? Jedynie historia – historia, dla której najbezpieczniejszym i najpewniejszym miejscem jest właśnie Internet.

Wracając jednak do meritum – zastanawia mnie jedynie, czy ignorowanie przez włodarzy miasta społeczeństwa poprzez marginalizowanie mediów, w tym również portalu LubieHrubie, który ma średnio 4 tysiące odwiedzin dziennie i jest zdecydowanie największym medium nie tylko elektronicznym w powiecie, ma cokolwiek wspólnego ze zdrowym rozsądkiem? Bo zamieszczenie tego typu tekstu w jakimkolwiek czasopiśmie kolportowanym na terenie naszego powiatu to wydatek łączący się z publikacją tzw. tekstu sponsorowanego – żadna z redakcji nie zamieści go bowiem za darmo. Do LubieHrubie wystarczy informację przesłać – z definicji bowiem zamieszczamy bezpłatnie wszelkie materiały dotyczące naszego regionu, jakie do nas docierają. Jeśli ktokolwiek potrafi mi wytłumaczyć taki brak racjonalizmu, to proszę bardzo!!!

A skoro władza zdrowym rozsądkiem nie grzeszy, to wnioski na przyszłość nasuwają się same…

Na koniec – informacja, której komentować nawet nie mam zamiaru. Co najmniej od kilkunastu dni strona internetowa Urzędu Miasta jest zawirusowana i jak na razie wszyscy za problem odpowiedzialni czują się z nim najwyraźniej dobrze!!!

Poniżej „noworoczne orędzie” Burmistrza Doleckiego.

Maciej Łyko
LubieHrubie.pl

***

Szanowni Państwo, mieszkańcy Hrubieszowa !

Środki finansowe na funkcjonowanie szeroko pojętego państwa, na realizowanie zadań publicznych biorą się z podatków, które wszyscy płacimy. Częścią tych środków dysponuje samorząd miasta Hrubieszowa.

Uważam, że mieszkańcom należy się informacja o tym, na co wydawane są te pieniądze i jakie są za nie realizowane zadania. Chciałbym by takie sprawozdania składane pod koniec każdego roku stały się normą w naszym mieście. Mam nadzieję, że pozwoli to państwu bliżej zapoznać się z działaniami władz miasta, problemami do rozwiązania oraz planami na przyszłość.

W Nowym 2009 roku życzę Państwu dużo zdrowia, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Budżet miasta uchwalony na rok 2008 po stronie dochodów zamyka się kwotą 35.500.000 zł, z czego 18.600.000 zł to dochody własne, pozostała część to subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe, środki pozyskane z funduszy na dofinansowanie własnych inwestycji, pożyczki i kredyty bankowe. Natomiast po stronie wydatków jest to kwota 37.000.000 zł, w tym wydatki majątkowe 4.100.000 zł.

Najważniejsze pozycje w wydatkach to:

• oświata i wychowanie, oraz edukacyjna opieka wychowawcza 13.800.000 zł (subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi 7.200.000 zł, pozostałą kwotę – 6.600.000 zł miasto pokrywa ze środków własnych),

• pomoc społeczna 9.100.000 zł,

• gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.900.000 zł,

• administracja publiczna 3.000.000 zł,

• gospodarka mieszkaniowa 2.300.000 zł,

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.200.000 zł,

• transport i łączność 1.000.000 zł,

Na inwestycje przeznaczono kwotę 4.100.000, z czego 2.600.000 zł to środki własne, pozostała część to środki pozyskane oraz kredyty i pożyczki.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w bieżącym roku należy zaliczyć:

• doprowadzenie kanału ciepłowniczego do centrum miasta,

• likwidacja kotłowni w HDK i na osiedlu Popówka,

• budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Partyzantów, Kolejowa, Krucza i osiedlu Basaja,

• budowa dróg i przebudowa nawierzchni w ulicach: Tęczowa, Krucza, Partyzantów, Ceglana, Ogrodowa, Wiśniowa, Sikorskiego, Polna (droga wewnętrzna) i Nowe Osiedle,

• budowa parkingów przy SP nr 3 i przy ulicy Dwernickiego,

• współfinansowanie przebudowy ulic Żeromskiego i Staszica oraz chodnika przy ulicy Zamojskiej i Listopadowej,

• oddanie do użytku 14 mieszkań socjalnych przy ulicy Gródeckiej,

• wymiana okien w SP nr 3 i adaptacja kotłowni w SP nr l na salę korekcyjną,

• wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Jagiellońskim III etap w ulicach Rubinowej i Teresówka, oraz dokumentacji projektowej na budowę zbiornika małej retencji z funkcją przeciwpowodziową i rekreacyjną, na którą środki pozyskano ze źródeł zewnętrznych tzw. programu Interreg.

Złożono wnioski o dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach 2009-2010:

• termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, budynek urzędu). Wartość projektu ok. 7.000.000 zł, z czego dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie to kwota 5.250.000 zł, wkład własny Gminy Miejskiej 1.750.000 zł,

• modernizacja obiektu Hrubieszowskiego Domu Kultury – wartość projektu 2.894.000 zł, z czego dotacja ze środków MKiDN to kwota 2.000.000 zł, wkład własny 870.000 zł. Złożone wnioski są w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Z uwagi na ciągłe przesuwanie terminów składania wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przez Zarząd Województwa Lubelskiego nie możemy złożyć wniosku na finansowanie projektu budowy basenu przy SP Nr 2, oraz kompleksu boisk przy SP Nr l i SP Nr 3.

W przygotowaniu są projekty:

• projekt inwestycyjny na budowę zbiornika małej retencji BRODZICA w Hrubieszowie z funkcją przeciwpowodziową i turystyczną. Projekt planowany do dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2007-2013 w ramach bezpieczeństwa ekologicznego. Szacunkowa wartość projektu 13.000.000 zł z czego dofinansowanie ze środków RPOWL 11.050.000 zł, wkład własny 1.950.000 zł. Planowany termin składania wniosku – luty 2009, okres realizacji 2009-2010.

• projekt inwestycyjny na budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy zbiorniku. Projekt planowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska-Białoruś- Ukraina. Szacunkowa wartość projektu 18.000.000 zł z czego dofinansowanie ze środków UE 16.200.000 zł, wkład własny 1.800.000 zł. Planowany termin składania wniosku – kwiecień 2009. Okres realizacji 2009-2010.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Zbigniew Dolecki

Hrubieszow LubieHrubie 2009